Select Page

กลุ่มอุตสาหกรรม : สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (Supporting of all Industries)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250026/12/2565 - 28/12/25652565ธันวาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200026/12/2565 - 28/12/25652565ธันวาคมเปิด
PHP027: PHP using Laravel Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100026/12/2565 - 28/12/25652565ธันวาคมเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350019/12/2565 - 23/12/25652565ธันวาคมเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250019/12/2565 - 23/12/25652565ธันวาคมเปิด
MUL026: การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPointสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350006/12/2565 - 06/12/25652565ธันวาคมเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100006/12/2565 - 08/12/25652565ธันวาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450002/12/2565 - 02/12/25652565ธันวาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400001/12/2565 - 01/12/25652565ธันวาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450001/12/2565 - 01/12/25652565ธันวาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950001/12/2565 - 02/12/25652565ธันวาคมเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900001/12/2565 - 02/12/25652565ธันวาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250028/11/2565 - 30/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200028/11/2565 - 30/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500028/11/2565 - 02/12/25652565พฤศจิกายนเปิด
XLS047: Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350025/11/2565 - 25/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450024/11/2565 - 24/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
XLS045: Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม370024/11/2565 - 24/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
XLS046: Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350023/11/2565 - 23/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
SEC011: Securing Windows Server 2016สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3500021/11/2565 - 25/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
TEC017: Penetration Testing with Kali Linux (PWK)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3500021/11/2565 - 25/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950016/11/2565 - 18/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250014/11/2565 - 18/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500007/11/2565 - 11/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450002/11/2565 - 02/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950002/11/2565 - 03/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
MUL015: Adobe Illustrator CC 2021 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1000002/11/2565 - 04/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400001/11/2565 - 01/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800001/11/2565 - 03/11/25652565พฤศจิกายนเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350031/10/2565 - 04/11/25652565ตุลาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200026/10/2565 - 28/10/25652565ตุลาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250025/10/2565 - 27/10/25652565ตุลาคมเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250017/10/2565 - 21/10/25652565ตุลาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450011/10/2565 - 11/10/25652565ตุลาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400010/10/2565 - 10/10/25652565ตุลาคมเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100010/10/2565 - 12/10/25652565ตุลาคมเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900006/10/2565 - 07/10/25652565ตุลาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950004/10/2565 - 05/10/25652565ตุลาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450003/10/2565 - 03/10/25652565ตุลาคมเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500003/10/2565 - 07/10/25652565ตุลาคมเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350026/09/2565 - 30/09/25652565กันยายนเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450022/09/2565 - 22/09/25652565กันยายนเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450019/09/2565 - 19/09/25652565กันยายนเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250019/09/2565 - 23/09/25652565กันยายนเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400015/09/2565 - 15/09/25652565กันยายนเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250014/09/2565 - 16/09/25652565กันยายนเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200014/09/2565 - 16/09/25652565กันยายนเปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950012/09/2565 - 14/09/25652565กันยายนเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500012/09/2565 - 16/09/25652565กันยายนเปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 12)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990008/09/2565 - 09/09/25652565กันยายนเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950005/09/2565 - 06/09/25652565กันยายนเปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800005/09/2565 - 07/09/25652565กันยายนเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250029/08/2565 - 02/09/25652565สิงหาคมเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100029/08/2565 - 31/08/25652565สิงหาคมเปิด
XLS047: Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350026/08/2565 - 26/08/25652565สิงหาคมเปิด
XLS045: Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม370025/08/2565 - 25/08/25652565สิงหาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450024/08/2565 - 24/08/25652565สิงหาคมเปิด
XLS046: Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350024/08/2565 - 24/08/25652565สิงหาคมเปิด
HSI036: การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 4)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1490017/08/2565 - 19/08/25652565สิงหาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400015/08/2565 - 15/08/25652565สิงหาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250015/08/2565 - 17/08/25652565สิงหาคมเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500015/08/2565 - 19/08/25652565สิงหาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200008/08/2565 - 10/08/25652565สิงหาคมเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900004/08/2565 - 05/08/25652565สิงหาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950002/08/2565 - 03/08/25652565สิงหาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450001/08/2565 - 01/08/25652565สิงหาคมเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350001/08/2565 - 05/08/25652565สิงหาคมเปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950025/07/2565 - 27/07/25652565กรกฏาคมเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100025/07/2565 - 27/07/25652565กรกฏาคมเปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 12)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990021/07/2565 - 22/07/25652565กรกฏาคมเปิด
IPP014: Service Design Thinking Series 2022 [SDT]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250021/07/2565 - 22/07/25652565กรกฏาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250020/07/2565 - 22/07/25652565กรกฏาคมเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250018/07/2565 - 22/07/25652565กรกฏาคมเปิด
PJM009: Essential Project Management Skillsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200018/07/2565 - 22/07/25652565กรกฏาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450012/07/2565 - 12/07/25652565กรกฏาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400011/07/2565 - 11/07/25652565กรกฏาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450011/07/2565 - 11/07/25652565กรกฏาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200006/07/2565 - 08/07/25652565กรกฏาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950004/07/2565 - 05/07/25652565กรกฏาคมเปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800004/07/2565 - 06/07/25652565กรกฏาคมเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500004/07/2565 - 08/07/25652565กรกฏาคมเปิด
CPL005: C# Object Oriented Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100029/06/2565 - 01/07/25652565มิถุนายนเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350020/06/2565 - 24/06/25652565มิถุนายนเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250015/06/2565 - 17/06/25652565มิถุนายนเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450014/06/2565 - 14/06/25652565มิถุนายนเปิด
IPP001: Service Innovation Masterclass 2022 [SIM]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2500014/06/2565 - 22/06/25652565มิถุนายนเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400013/06/2565 - 13/06/25652565มิถุนายนเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250013/06/2565 - 17/06/25652565มิถุนายนเปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 11)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990009/06/2565 - 10/06/25652565มิถุนายนเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900009/06/2565 - 10/06/25652565มิถุนายนเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100006/06/2565 - 08/06/25652565มิถุนายนเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500006/06/2565 - 10/06/25652565มิถุนายนเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450003/06/2565 - 03/06/25652565มิถุนายนเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950001/06/2565 - 02/06/25652565มิถุนายนเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250031/05/2565 - 02/06/25652565พฤษภาคมเปิด
NWA004: Troubleshooting TCP/IP Internetworkingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250031/05/2565 - 03/06/25652565พฤษภาคมเปิด
DCM002: Digital Marketing Professionalสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1900030/05/2565 - 03/06/25652565พฤษภาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450030/05/2565 - 30/05/25652565พฤษภาคมเปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950030/05/2565 - 01/06/25652565พฤษภาคมเปิด
SEC011: Securing Windows Server 2016สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3500030/05/2565 - 03/06/25652565พฤษภาคมเปิด
TEC017: Penetration Testing with Kali Linux (PWK)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3500030/05/2565 - 03/06/25652565พฤษภาคมเปิด
HSI036: การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 3)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1490025/05/2565 - 27/05/25652565พฤษภาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200025/05/2565 - 27/05/25652565พฤษภาคมเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350023/05/2565 - 27/05/25652565พฤษภาคมเปิด
XLS047: Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350023/05/2565 - 23/05/25652565พฤษภาคมเปิด
XLS045: Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม370020/05/2565 - 20/05/25652565พฤษภาคมเปิด
XLS046: Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงานสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม350019/05/2565 - 19/05/25652565พฤษภาคมเปิด
MBA014: Android - Kotlin Programming Languageสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250017/05/2565 - 18/05/25652565พฤษภาคมเปิด
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 17 (Carbon Footprint for Organization: CFO17)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1070011/05/2565 - 12/05/25652565พฤษภาคมเปิด
CPL003: C# .NET Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350009/05/2565 - 13/05/25652565พฤษภาคมเปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800009/05/2565 - 11/05/25652565พฤษภาคมเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250009/05/2565 - 13/05/25652565พฤษภาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450006/05/2565 - 06/05/25652565พฤษภาคมเปิด
[CSS6] หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3600005/05/2565 - 20/05/25652565พฤษภาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400005/05/2565 - 05/05/25652565พฤษภาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950005/05/2565 - 06/05/25652565พฤษภาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250027/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200027/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนเปิด
GPP032: [SCM]หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 7 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM7)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2850026/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350025/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100025/04/2565 - 27/04/25652565เมษายนเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250018/04/2565 - 22/04/25652565เมษายนเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500018/04/2565 - 22/04/25652565เมษายนเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450012/04/2565 - 12/04/25652565เมษายนเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400011/04/2565 - 11/04/25652565เมษายนเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950007/04/2565 - 08/04/25652565เมษายนเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450005/04/2565 - 05/04/25652565เมษายนเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900004/04/2565 - 05/04/25652565เมษายนเปิด
ITM128: การพัฒนากระบวนการบริหารซอฟต์แวร์ด้วย CMMI เวอร์ชัน 2สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1000030/03/2565 - 01/04/25652565มีนาคมเปิด
HSI059: หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMCสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม550029/03/2565 - 30/03/25652565มีนาคมเปิด
JAV074: Node.js Express MongoDB React.js Development Guideสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250028/03/2565 - 30/03/25652565มีนาคมเปิด
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250028/03/2565 - 01/04/25652565มีนาคมเปิด
XLS028: Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม650024/03/2565 - 25/03/25652565มีนาคมเปิด
JAV075: Web APIs with Rust Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200023/03/2565 - 25/03/25652565มีนาคมเปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 11)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990017/03/2565 - 18/03/25652565มีนาคมเปิด
PHP035: PHP Web Application and Web API Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350014/03/2565 - 18/03/25652565มีนาคมเปิด
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principlesสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450011/03/2565 - 11/03/25652565มีนาคมเปิด
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรมสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม400010/03/2565 - 10/03/25652565มีนาคมเปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950007/03/2565 - 09/03/25652565มีนาคมเปิด
PTN009: IoT using Arduino and Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1500007/03/2565 - 11/03/25652565มีนาคมเปิด
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studioสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450004/03/2565 - 04/03/25652565มีนาคมเปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800002/03/2565 - 04/03/25652565มีนาคมเปิด
PHP037: PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100002/03/2565 - 04/03/25652565มีนาคมเปิด
DSA015: Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligenceสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950001/03/2565 - 02/03/25652565มีนาคมเปิด
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900028/02/2565 - 01/03/25652565กุมภาพันธ์เปิด
HSI063: รู้จริงเรื่อง "ลิขสิทธิ์" Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledge and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era) : MVCสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200028/02/2565 - 01/03/25652565กุมภาพันธ์เปิด
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม750021/02/2565 - 23/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
PHP027: PHP using Laravel Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950021/02/2565 - 23/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 16 (Carbon Footprint for Organization: CFO16)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม856014/02/2565 - 15/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
XLS011: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChartสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม550014/02/2565 - 15/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
HSI036: การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1490009/02/2565 - 11/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
JAV068: Node JS and Angular React JSX Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1150007/02/2565 - 11/02/25652565กุมภาพันธ์เปิด
HSI053: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม160003/02/2565 - 04/02/25652565กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม700026/01/2565 - 28/01/25652565มกราคมปิดรับสมัครปิด
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI2)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม490024/01/2565 - 25/01/25652565มกราคมปิดรับสมัครปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990020/01/2565 - 21/01/25652565มกราคมปิดรับสมัครปิด
HRD031: เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 20)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม188028/12/2564 - 28/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
CLS010: Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructureสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม600023/12/2564 - 23/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม841515/12/2564 - 17/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
DBM028: MySQL v.8 Administrationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม980013/12/2564 - 16/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
MUL016: Adobe InDesign CC 2020 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม820001/12/2564 - 03/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 15(Carbon Footprint for Organization: CFO15)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม856001/12/2564 - 02/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
HSI052: เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัยสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม250001/12/2564 - 03/12/25642564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
HSI049: หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCAสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม300030/11/2564 - 30/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Toolsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800029/11/2564 - 30/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม963022/11/2564 - 24/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
NWA046: VMware vSphere: Install Configure Manage [V7.0]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2250015/11/2564 - 19/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
HSI048: การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม150012/11/2564 - 12/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
ITM100: มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม800010/11/2564 - 12/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม963008/11/2564 - 10/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
HRD037: หลักสูตรการสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIPสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม150001/11/2564 - 01/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projectsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100025/10/2564 - 29/10/25642564ตุลาคมปิดรับสมัครปิด
XLS011: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChartสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม500019/10/2564 - 20/10/25642564ตุลาคมปิดรับสมัครปิด
ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม750018/10/2564 - 20/10/25642564ตุลาคมปิดรับสมัครปิด
PPT002: Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม700027/09/2564 - 29/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
ITM023: Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม750027/09/2564 - 29/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม490027/09/2564 - 28/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
ITM086: IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม750020/09/2564 - 22/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
NWA089: Windows Server 2019 Administrationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200020/09/2564 - 23/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
IPP014: Service Design Thinking Series 2021 [SDT]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1050014/09/2564 - 15/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 9)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม841508/09/2564 - 10/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
XLS011: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChartสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม500007/09/2564 - 08/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
ITM036: ITIL Foundation 2019สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200030/08/2564 - 03/09/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
HSI048: การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPointสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม150027/08/2564 - 27/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
IPP001: Service Innovation Masterclass 2021 [SIM]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1550025/08/2564 - 27/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 9)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม841518/08/2564 - 20/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
ITM086: IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม750009/08/2564 - 11/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
HRD032: ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่่ 11)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1000005/08/2564 - 06/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
ITM101:IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม650014/06/2564 - 16/06/25642564มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
MDB012: Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม700014/06/2564 - 16/06/25642564มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projectsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม975026/04/2564 - 30/04/25642564เมษายนปิดรับสมัครปิด
DBM032: SQL Server 2019 Programming and Implementationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1080019/04/2564 - 23/04/25642564เมษายนปิดรับสมัครปิด
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200007/04/2564 - 09/04/25642564เมษายนปิดรับสมัครปิด
[depa] Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools (Wrap Up)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม023/03/2564 - 23/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัครปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 8)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990018/03/2564 - 19/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัครปิด
PHP027: PHP using Laravel Frameworkสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1100008/03/2564 - 10/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัครปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 7)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990018/02/2564 - 19/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14 (Carbon Footprint for Organization: CFO14)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1000018/02/2564 - 19/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
HRD032: ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1000018/02/2564 - 19/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
HRD031: เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 19)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม470017/02/2564 - 17/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
DBM020: Database Design and SQLสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250021/12/2563 - 25/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
SVM001: พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundamental Asset Management)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม900021/12/2563 - 23/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200021/12/2563 - 23/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] C# .NET Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม615021/12/2563 - 25/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
HSI036: การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1490016/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
ASP021: Web Application using ASP.NET (C#)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350014/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
NWA004: Troubleshooting TCP/IP Internetworkingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250014/12/2563 - 16/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
XLS015: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Databaseสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม890014/12/2563 - 16/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] Troubleshooting TCP/IP Internetworkingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม405014/12/2563 - 16/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] Web Application using ASP.NET (C#)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม568014/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
[CSS5] หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3600003/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200002/12/2563 - 04/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
NWA096: Docker Workshopสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม850001/12/2563 - 02/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
PJM009: Essential Project Management Skillsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1200030/11/2563 - 04/12/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
DSA007: Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Toolsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม450026/11/2563 - 26/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 7)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990026/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
[depa] Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Toolsสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม135026/11/2563 - 26/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
NWA089: Windows Server 2016 Administrationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350023/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
[depa] Windows Server 2016 Administrationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม630023/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
XLS038: มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม370013/11/2563 - 13/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
ITM036: ITIL Foundation 2019สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1300009/11/2563 - 13/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
DBM032: SQL Server 2016 Programming and Implementationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1350002/11/2563 - 06/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
[depa] การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม630002/11/2563 - 06/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
ITM100: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950019/10/2563 - 21/10/25632563ตุลาคมปิดรับสมัครปิด
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอทีสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม850019/10/2563 - 21/10/25632563ตุลาคมปิดรับสมัครปิด
NWA046: VMware vSphere 6.7: Install Configure Manageสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2350028/09/2563 - 02/10/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
DBM020: Database Design and SQLสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม1250014/09/2563 - 18/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
[depa] C# .NET Programmingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม615031/08/2563 - 03/09/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 6)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990020/08/2563 - 21/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
IPP001: Service Innovation Masterclass 2020 [SIM]สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2500018/08/2563 - 26/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] Windows Server 2016 Administrationสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม630017/08/2563 - 21/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
XLS015: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Databaseสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม890029/07/2563 - 31/07/25632563กรกฏาคมปิดรับสมัครปิด
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990023/07/2563 - 24/07/25632563กรกฏาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] Troubleshooting TCP/IP Internetworkingสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม405020/07/2563 - 22/07/25632563กรกฏาคมปิดรับสมัครปิด
PHP012: PHP using MySQL Database for Web Developmentสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม950015/06/2563 - 17/06/25632563มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม990011/06/2563 - 12/06/25632563มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
[CSS4] หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 4สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3600003/12/2562 - 20/12/25622562ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
HSI032: หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0 (Roadmap to Industry 4.0 : RI4)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม890029/08/2562 - 29/08/25622562สิงหาคมปิดรับสมัครปิด