Select Page

หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6

 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)

หลักสูตร Solar Cell Operations and Maintenance: SCM

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้วัตถุดิบคือแสงอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน  ซึ่งในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การดูแลบำรุงรักษาระบบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากไม่ใส่ใจแล้ว ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอาจลดลง ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง

          การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หรือแม้แต่ผู้ใช้งานเองก็สามารถทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง หากแต่ต้องมีทักษะความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการทดสอบ ปฏิบัติงาน และดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี ทั้งที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแม้ไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องดูแลบำรุงรักษาระบบโดยตรง แต่ก็ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบด้วย เพื่อที่จะได้สามารถตรวจรับงานระบบและดูแลการใช้งานระบบในภาพรวมได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) จากผู้ปฏิบัติงานจริงที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มามากกว่า 10 ปี
 2. อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
 4. เยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
 5. จัดเต็มตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจการใช้งานจริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องข้อกำหนดต่างๆ การตรวจสอบการติดตั้งระบบและการทำงานของระบบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี  เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Best Practices) ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ
  ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ กับผู้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสบการณ์จริง
 • เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร
 2. สามารถเข้าใจและตรวจสอบการติดตั้งระบบและการทำงานของระบบ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี
 3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อควรระวังต่างๆ กับผู้ดูแลระบบที่มีประสบการณ์จริง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ท่านละ 28,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 25,650 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • ผู้ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อมบำรุง และหน่วยรักษาความปลอดภัย
 • บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานแสงอาทิตย์

โครงสร้างหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) กับผู้ดูแลระบบที่มีประสบการณ์จริง และกับทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง การฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 24 ชั่วโมง/4 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 15 2.5
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6 1
ศึกษาดูงาน 3 0.5
รวม 24 4 วันทำการ


 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ข้อกำหนดการรับซื้อและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 2. มาตรฐานการติดตั้งและข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop
 3. ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 4. ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 5. การตรวจสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 6. เสวนา: ประสบการณ์ในการติดตั้ง ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา
 7. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Workshop)
 8. ศึกษาดูงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

หมายเหตุ:

 1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและวิทยากรตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์),
  81892 (คุณเมธภัค)
  คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 7492
  คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709
  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : npd@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400