Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม


“การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Application Canva”

(Create efficient video presentations with Canva)

 

เรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอและสร้างสื่อวิดีโอให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้การนำเสนอในรูปแบบ Infographic ด้วย Canva
เพื่อสร้างการนำเสนอที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือออนไลน์
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักการและเหตุผล

          การนำเสนอในรูปแบบของ Infographic เป็นกระแสที่มาแรงและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการนำเสนอที่มีพลังที่สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายจากรูปภาพและข้อความสั้นๆ ไม่เพียงเท่านั้นการนำเสนอในรูปแบบของ Infographic ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้และจดจำของผู้รับสารได้มากขึ้นเนื่องด้วยมนุษย์มีความสามารถประมวลผลและจดจำจากสื่อรูปภาพได้มากกว่าตัวอักษร แต่อย่างไรก็ตามในการนำเสนอที่มีเนื้อหาในรูปแบบของ Infographic หลากหลายในหนึ่งหน้าสไลด์อีกทั้งยังมีอีกจำนวนหลายหน้าสไลด์ต่อหนึ่งการนำเสนอก็สามารถทำให้ลดความน่าสนใจและความเข้าใจได้เช่นกัน ดังนั้นการเพิ่มการนำเสนอแบบวิดีโอ ลงไปในการนำเสนอแบบ Infographic ที่ทำให้รูปภาพ ข้อความและการเปลี่ยนสไลด์มีการเคลื่อนไหวและเป็นลำดับขั้นตอนก็เป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยดึงความสนใจและความเข้าใจของผู้รับสารได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสร้างการนำเสนอแบบเคลื่อนไหวหรือแบบวิดีโอสามารถจัดทำได้จากโปรแกรมต่างๆ มากมายทั้งโปรแกรมออฟไลน์ เช่น Adobe After Effects และโปรแกรมออนไลน์ เช่น Moovly ปัจจุบันโปรแกรม Canva ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบและสร้างสื่อต่าง ๆ อย่างง่ายดายและมีความสวยงาม และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในงานออกแบบในปัจจุบันนั้น Canva จึงมีความได้เปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ทั้งความสะดวกสบายและใช้งานง่าย การสร้างสื่อที่ดูมีความเป็นมืออาชีพ ระบบที่ให้บริการฟังก์ชั่นพื้นฐานได้ฟรีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ออนไลน์

 

          ดังนั้นหากรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการจัดทำสื่อการนำเสนอวีดีโอแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Canva ก็จะทำให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านการนำเสนอแบบน่าเบื่อเดิมๆ ให้ดูดี น่าดึงดูดและเป็นมืออาชีพได้อย่างไม่ยาก

Key Highlights

  1. หลักสูตรนี้จะให้ทฤษฎีและการปฏิบัติที่จำเป็นในการสร้างสื่อวิดีโอ Infographic โดยใช้ Canva เพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
  2. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ใน Canva เพื่อสร้างสื่อวิดีโอ Infographic ที่มีคุณภาพสูง
  3. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการนำเสนอและการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบของสื่อวิดีโอ Infographic ที่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่สนใจในการสร้างสื่อออนไลน์
  • ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ
  • นักเรียนและนักศึกษา
  • นักพัฒนาสื่อสารองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้ทักษะในการสร้างสื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีความสวยงามโดยใช้ Canva
 2. ได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
 3. ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือออนไลน์ Canva ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในยุคดิจิทัล
 4. ได้ลองลงฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion
 5. ได้เข้าใจและสามารถสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม​

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567
​จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,900 บาท (จากราคาเต็ม 14,900 บาท)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการเข้าร่วม
ผู้เข้ารับการอบรม จำเป็นต้องมีบัตรเครดิต/เดบิต เพื่อใช้ในการชำระ
ค่าบริการรายเดือน Canva Pro โดยจะคิดค่าบริการรายเดือน
ราคา 229 บาท/account (ผู้ที่ไม่เคยใช้งานจะมีทดลองใช้ฟรี 7 วัน)
**ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ Canva Pro ในการฝึกอบรม
และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตนเอง**

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลานลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม

 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณทินกร พรมดีมา

คุณทินกร พรมดีมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 81905 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page