Select Page

กิจกรรมที่ผ่านมา

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (In-house)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (In-house)”

เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรูปแบบ In-house ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน...

read more
Career for the Future Academy จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)”

Career for the Future Academy จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)”

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)” ภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future” ผ่านระบบ Webex Event โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 102 ท่าน...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation)”

    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 8)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 8)”

เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 8)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 26...

read more
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังนี้ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ...

read more
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (Workshop) (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)

Online Training วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

read more
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี  รุ่นที่ 19

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี รุ่นที่ 19

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี  (รุ่นที่ 19) เมื่อวันที่ 17...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10)

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สำนักงาน-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม...

read more
Career for the Future Academy จัดการบรรยาย “หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์” ให้กับบุคลากรขององค์การเภสัชกรรม

Career for the Future Academy จัดการบรรยาย “หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์” ให้กับบุคลากรขององค์การเภสัชกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดการบรรยาย "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)" ณ ห้องประชุม องค์การเภสัชกรรม...

read more