Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดเลยก็ว่าได้ สิ่งที่ตามมาคือภาวะที่เกิดจากอากาศร้อนจัด นั่นก็คือโรคลมแดด (Heatstroke) คือ ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป เกิดจากการสัมผัสกับอากาศที่ร้อนจัดหรือการออกกำลังกายเป็นเวลานานโดยที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ โดยอาการอาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป เมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันที เพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ สมอง ไต และกล้ามเนื้อ หากได้รับการรักษาล่าช้าอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ลดการออกแดด ดื่มน้ำมากๆ ทาครีมกันแดด ป้องกันผิวไหม้และเป็นมะเร็งผิวหนังในระยะยาว ด้วยนะครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 23 – 25 พ.ค. 66 Package A 7,000
Package B 18,500
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 14 – 15  มิ.ย. 66 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

SCI3 หลักสูหลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance) รุ่นที่ 3 24 – 26 พ.ค. 66 14,980

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 20 – 21 เม.ย. 66 7,490
VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 8
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
11 – 12 พ.ค. 66 3,500
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 12,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO22 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 22 3 – 4 ก.ค. 66 10,700
CMX3 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executive) 10 ส.ค. 66 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 18 – 19 พ.ค. 66 13,500
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
REN11 ลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 11 (วศร.11)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 พ.ค. – 10 ส.ค. 66
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 24 – 26 ก.ค. 66 14,900
RES3 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 3 (Railway Engineering Standards) 23 – 25 ส.ค. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง
(Railway Logistics Management)
6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 4 – 7 ก.ค. 66 34,900
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 พ.ค. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 มิ.ย. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 12 – 14 ก.ค. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ส.ค. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 18 – 21 ก.ค. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 15 – 18 ส.ค. 66 70,000
OEE การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (Overall EquipmentEffectiveness: OEE)   กิจกรรมที่ 1 (Overview) ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กิจกรรมที่ 2 (Advance) บริษัทละ 150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
PTN001 Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  22 – 24 พ.ค. 66    11,000   10,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database  22 – 24 พ.ค. 66      9,500     8,600
ASP021 Web Application using ASP.NET Core (C#)  22 – 26 พ.ค. 66    13,500   12,600
CTS005 Cisco Certified Network Associate (CCNA)  22 – 26 พ.ค. 66   15,000   13,400
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  23 พ.ค. 66   3,500     3,200
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  24 – 25 พ.ค. 66   7,500   6,900
XLS042 สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์  26 พ.ค. 66   4,000   3,700
MUL028 การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva 
29 – 31 พ.ค. 66  11,500   10,600
PTN011 Developing Microservices with Python  29 – 31 พ.ค. 66  12,500  11,600
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra  29 – 31 พ.ค. 66   12,500  11,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter  29 – 31 พ.ค. 66   12,000  11,000
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution  29 – 31 พ.ค. 66   11,500   10,500
ITM102 Auditing Process of IT Application Systems to Achieve Security:
กระบวนการตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
29 – 31 พ.ค. 66   9,500    8,600
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง
จากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
##STEM##
29 – 31 พ.ค. 66  10,500   9,600
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  29 – 31 พ.ค. 66    12,500    11,500
NWA112 Network Monitoring and Management (NMM)
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66  30,000  
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66    16,500   15,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66  15,500  14,000
DSA018 การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Government – Data Catalog)
ด้วยโปรแกรม CKAN – Open Data 
29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66  15,000  13,500
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL,
ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 
29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66  16,000  14,500
ITM008 Change Management for Information Technology Security:
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ##STEM##
1 – 2 มิ.ย. 66  7,500   6,900
ITM123 Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  1 – 2 มิ.ย. 66  7,000    6,400
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint 365/ 2016-2019 for Effective Presentation  1 – 2 มิ.ย. 66  7,500    6,900
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security  6 – 7 มิ.ย. 66   9,000    8,400
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  6 – 8 มิ.ย. 66  13,000   12,000
GPL002 Go Programming Language – Fundamental (Golang)  6 – 8 มิ.ย. 66  13,000  12,000
NWA096 Docker Workshop  7 – 9 มิ.ย. 66  12,000   11,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 365/2021  7 – 9 มิ.ย. 66    9,500     8,600
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ##STEM## 7 – 9 มิ.ย. 66  10,500  9,600
ITM119 การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  7 – 9 มิ.ย. 66  11,000  10,000
MUL016 Adobe InDesign CC 2023 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine)  7 – 9 มิ.ย. 66   11,000   10,000
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  8 – 9 มิ.ย. 66  9,000     8,400
ITM120 ออกแบบ พัฒนากระบวนการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500  12 – 14 มิ.ย. 66  11,000  10,000
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  ##STEM##  12 – 14 มิ.ย. 66  10,500   9,600
MUL028 การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva  12 – 14 มิ.ย. 66  11,500  10,600
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ##STEM## 
12 – 15 มิ.ย. 66  12,000  10,800
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals:
การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 
12 – 16 มิ.ย. 66    15,500   13,900
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
12 – 16 มิ.ย. 66  25,500  
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  12 – 16 มิ.ย. 66   15,000  13,400
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
12 – 16 มิ.ย. 66   25,500  
DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis  13 – 14 มิ.ย. 66   9,900     9,300
PHP037 PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Framework  13 – 15 มิ.ย. 66   12,500    11,600
DSA009 R Programming for Data Science  13 – 15 มิ.ย. 66    12,000  11,000
DSA017 การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  13 – 15 มิ.ย. 66  12,000    11,000
GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  13 – 15 มิ.ย. 66  12,000  11,000
JAV042 Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming  13 – 15 มิ.ย. 66  11,500  10,600
JAV074 Node.js Express MongoDB React.js Development Guide  13 – 15 มิ.ย. 66   13,000   12,000
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  15 – 16 มิ.ย. 66     7,500    6,900
NWA001 Understanding Network Fundamentals  19 – 21 มิ.ย. 66   11,500   10,500
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  19 – 22 มิ.ย. 66    13,500   12,300
ASP023 Web API using ASP.NET Core (C#)  19 – 23 มิ.ย. 66   13,000   12,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  19 – 23 มิ.ย. 66  15,000   13,400
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  19 – 23 มิ.ย. 66  15,000   13,500
TEC018 Firewall Essentials: Configuration and Management
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
19 – 23 มิ.ย. 66  30,000  
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  ##STEM## 19 – 23 มิ.ย. 66   14,500   13,000
PTN012 Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON  19 – 23 มิ.ย. 66  15,000   13,500
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  19 – 23 มิ.ย. 66   15,000   13,400
MBA018 Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL  19 – 23 มิ.ย. 66  15,500  14,000
JAV031 Basic JavaScript for Web Developers  21 – 23 มิ.ย. 66   11,000   10,000
TEC002 IoT Security  22 – 23 มิ.ย. 66     8,500     7,900
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  26 – 27 มิ.ย. 66      9,000     8,400
ITM128 การพัฒนากระบวนการบริหารซอฟต์แวร์ด้วย CMMI เวอร์ชัน 2  26 – 28 มิ.ย. 66  11,000   10,000
JAV075 Web APIs with Rust Programming  26 – 28 มิ.ย. 66  12,000   11,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM##
26 – 28 มิ.ย. 66   9,500     8,600
CPL006 Microservices using ASP.NET Core (C#)  26 – 28 มิ.ย. 66  13,000  12,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  26 – 29 มิ.ย. 66   13,500   12,200
PHP035 PHP Web Application and Web API Development  26 – 30 มิ.ย. 66    15,500  14,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  26 – 30 มิ.ย. 66   15,000   13,500
JAV081 Reactive RESTful Web Service Using Java Spring WebFlux Programming  26 – 30 มิ.ย. 66    15,500   14,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  26 – 30 มิ.ย. 66    16,000  14,500
CLS011 Microsoft 365 Identities Implementation  28 – 30 มิ.ย. 66    12,000    11,000
MUL025 MUL025: Adobe Photoshop and Illustrator – Graphic Design for Digital and Social Media
การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย 
28 – 30 มิ.ย. 66   11,500  10,600
ITM126 Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ##STEM## 
29 – 30 มิ.ย. 66     7,500   6,900

*** https://www.career4future.com/all-course ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

ต่อยอดและพัฒนาทักษะของท่านสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งกับหลักสูตรออนไลน์ที่มีหลากหลายสาขาวิชาชีพของเรา career4future e-Learning
ที่พร้อมให้ข้อมูลที่นำสมัยและน่าสนใจเพื่อคุณ ในราคา เพียง 399.- บาท/เดือน เท่านั้น
คุณสามารถสมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่ https://elearn.career4future.com/

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/