Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110

(ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course)
(ISEM-Certified)

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ที่ประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการของหน่วยงาน ภายใต้กรอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินและมีคุณสมบัติได้เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ISEM-Certified Practitioner (CPN) ตามข้อกำหนดของ Certification Body (CB)

ลงทะเบียนหลักสูตร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

  • เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลของ ISO/IEC29110
  • สามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์
  • สามารถบริหารจัดการและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC29110 และขึ้นทะเบียนเป็น ISEM-Certified practitioner (CPN) ตามข้อกำหนดของ Certification Body (CB)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ​

  • ผู้บริหารและปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ตามาตรฐานสากลด้าน ISO/IEC 29110 ซึ่งสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

รูปแบบการประเมินผล

ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตรพร้อมทั้งผ่านการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. อัตนัย – ตอบคำถามด้วยข้อความสั้น ๆ และส่งผลคำตอบทางออนไลน์ซึ่งคำตอบจะได้รับการตรวจสอบโดย ISEM-Certified Trainer (CTN)
  2. ปรนัย – ส่งผลคำตอบออนไลน์/ออฟไลน์
  3. การจัดทำแผนและข้อมูล – จัดทำแผนการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง

หัวข้อสัมมนา (โดยสังเขป)​

Day 1:
 • ISO/IEC 29110 Series
 • ISO/IEC 29110 Introduction
 • Project Management (PM)
 • Software Implementation (SI)
 • ISO/IEC 29110 application & Implementation
Day 2:
 • ISO/IEC29110 -5-1
 • ISO/IEC29110 -4-1
 • ISO/IEC29110 -3-1 as Certification Processes
 • Communication channel to CB
 • Examination for Advancing -Mid Term
Day 3:
 • Role & Responsibility of Consultant
 • Ethical Practices for Consultant
 • Competencies for Consultant
 • Management Consulting Processes
 • Organization Diagnosis
 • Workshop #1
 • Management Tools for Consultant
 • Training Needs Analysis
 • Dress Code in Consulting work environment
 • Presentation Skills
 • Project Management with Customer teams
 • Record Keeping and Quality Assurance
 • Workshop #2
Day 4:
 • Principles of Assessment
 • Readiness Review process and techniques
 • Practices interpretation in 29110
 • Site Preparation for Certification program
 • Return on Expectation (ROE)
 • Communication Chanel to CB
 • Workshop#3 as mid-term examination /Site preparation planning presentation
Day 4: (PM Half)
 • Recap (CPN)
 • ตัวอย่างการประเมิน
 • Examination (PM half) – final examination

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567
จำนวน 4 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
President and Founder
ISEM Co., Ltd.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
Chief Executive Officer
ISEM Co., Ltd.

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
หรือเทียบเท่า

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 70,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าลงทะเบียนรวมรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • License fee per CPN
  • Annual fee per CPN first year
  • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page