Select Page

หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

(Vibration Analysis and Application : VAA)

 

หลักสูตร Vibration Analysis and Application

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering Course : CAE) ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสามารถการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้งการอธิบายผลการคำนวณที่ได้ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. สามารถเข้าใจระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ
 2. สามารถประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ
 3. สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการคำนวณที่ได้จากปัญหาการสั่นสะเทือน
 4. สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือสนใจในการทำงานด้านการออกแบบ การผลิต หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ: ควรมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 16,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รับส่วนลด 10% Early Bird เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน 8 มกราคม 2564 จ่ายเพียง 15,210 บาท
  **รบกวนรอการยืนยันเปิดหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน**

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

  รูปแบบการอบรม

  บรรยายประกอบการใช้ Software NX (สถาบันฯ จัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม)

  เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร (27 แต้ม)

  หมายเหตุ: DECC (ทีมวิทยากร) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย

  เนื้อหาหลักสูตร

  วันที่ 1 : ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (Workshop)

  • Vibration and Finite Element Theory
  • Modal Analysis
  • Workshop Modal Analysis with multi component

  วันที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

  • Harmonic Response Workshop

  วันที่ 3 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

  • Transient Response Workshop

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นายนิทัศน์ ปานอ่อน

  นายนิทัศน์ ปานอ่อน

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81880 (คุณทศวัชร์)
  Mobile: 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : bas@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400