Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนตุลาคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

ช่วงนี้ฝนตก พายุเข้า ฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและท้องที่ต่างจังหวัดก็เกิดน้ำท่วมทำให้พื้นที่บ้านเรือนและการเกษตรได้รับความเสียหาย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ไปไหนก็ให้พกร่มด้วยนะครับ สำหรับสถาณการณ์โรคติดต่อตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะมีโรคโควิด-19 แล้วก็ยังมีโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาต้องเฝ้าระวังและป้องกันตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอนะครับ อย่าละเลยและเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 พ.ย. 65 18,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2022“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 19 – 23 ธ.ค. 65 25,000
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 1 – 3 พ.ย. 65 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 9 – 11 พ.ย. 65 12,840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 13 – 15 ธ.ค. 65 12840
CFO19 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 19 21 –  22 ธ.ค. 65 10,700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV6 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 6 10 – 11 พ.ย. 65 7,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
PDPA5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
5 – 7 ต.ค. 65 18,500
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 18 – 21 ต.ค. 65 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
2 – 4 พ.ย. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 10 – 11, 23 – 25 พ.ย. 65 36,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 7 – 9 ธ.ค. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 18 – 20 ม.ค. 66
    รุ่นที่ 6 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 16 – 17 ก.พ. 66
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 10 – 11 พ.ย. 65
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 16 – 17 มี.ค. 66
9,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 17 – 18 ม.ค. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 23 – 25 พ.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 14 – 16 ธ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  17 – 20 ต.ค. 65       13,500       12,000
PTN006 Open!!! IoT Raspberry using Python Programming  (ONLY ONSITE) 17 – 21 ต.ค. 65       16,000              –
ITM100 มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  19 – 21 ต.ค. 65         9,500         8,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  25 – 26 ต.ค. 65         6,900         5,500
CPL005 C# Object Oriented Programming  25 – 27 ต.ค. 65       11,000       10,000
JAV069 Vue JS Progressive JavaScript Framework  25 – 27 ต.ค. 65       12,500       11,500
JAV074 Node.js Express MongoDB React.js Development Guide  25 – 27 ต.ค. 65       12,500       11,500
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking  25 – 28 ต.ค. 65       12,500       11,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  26 – 28 ต.ค. 65         8,500         7,500
CLS011 Microsoft 365 Identities Implementation  26 – 28 ต.ค. 65       11,500       10,000
MUL025 Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media
การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัลและโซเซียลมีเดีย 
26 – 28 ต.ค. 65       11,000         9,000
ITM116 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  26 – 28 ต.ค. 65         9,500         8,750
ITM120 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500 26 – 28 ต.ค. 65         9,500         8,750
JAV075 Web APIs with Rust Programming  26 – 28 ต.ค. 65       12,000       11,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  31 ต.ค. – 4 พ.ย. 65       13,500       11,500
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ 
 1 – 3 พ.ย. 65         8,000         7,000
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม   1 – 3 พ.ย. 65         4,000         3,500
JAV052 JavaScript using React Programming   1 – 3 พ.ย. 65       11,000       10,000
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles   2  พ.ย. 65         4,500         4,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2021 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์   2 – 4 พ.ย. 65       10,000         8,500
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)   2 – 4 พ.ย. 65       11,000         9,500
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ   7  พ.ย. 65         3,200         2,900
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล   7  พ.ย. 65         3,500         3,000
 NWA001 Understanding Network Fundamentals   7 – 9 พ.ย. 65       11,000         9,500
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
 7 – 10 พ.ย. 65       10,000         8,500
DBM029 MySQL v.8 for Developer   7 – 10 พ.ย. 65       12,500       10,500
DBM031 SQL Server 2019 Administration   7 – 11 พ.ย. 65       13,500       12,000
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013
และ ISO22301: 2012 
 7 – 11 พ.ย. 65       14,000       12,000
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน   8  พ.ย. 65         3,000         2,700
MUL027 Vedio Editor for Digital Media by PowerPoint
การตัดต่อทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ สำหรับงาน Digital Media ด้วย PowerPoint 
 8  พ.ย. 65         3,800         3,500
DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า   9  พ.ย. 65         3,000         2,700
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming   9 – 11 พ.ย. 65         9,500         8,750
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation   9 – 11 พ.ย. 65         8,900         7,500
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security   10 – 11 พ.ย. 65         9,000         8,500
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร 
 10 – 11 พ.ย. 65         6,500         6,000
SSW001 Building Power Apps for Empower Business   14 – 15 พ.ย. 65       10,000         9,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming   14 – 16 พ.ย. 65       12,000       10,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development   14 – 16 พ.ย. 65       13,000       12,000
JAV069 Vue JS Progressive JavaScript Framework   14 – 16 พ.ย. 65       12,500       11,500
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์   14 – 18 พ.ย. 65       14,500       13,000
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)   14 – 18 พ.ย. 65       13,500       12,000
CTS005 CTS005: Cisco Certified Network Associate (CCNA)   14 – 18 พ.ย. 65       13,500       11,500
NWA046 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.0]   14 – 18 พ.ย. 65       23,500       22,500
PHP036 PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development   14 – 18 พ.ย. 65       12,500       11,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development   14 – 18 พ.ย. 65       13,000       11,000
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)   14 – 18 พ.ย. 65       13,500       12,000
MVB016 Visual Basic .NET Programming   14 – 18 พ.ย. 65       13,500       12,000
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล   15 พ.ย. 65         3,700         3,450
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   16 พ.ย. 65         3,500         3,250
ITM126 Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 
 16 – 17 พ.ย. 65         7,000         6,500
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   16 – 18 พ.ย. 65         9,500         7,500
SSW002 Building Power Automate Desktop for Business Automation   16 – 18 พ.ย. 65       12,000       11,000
ITM119 การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019   16 – 18 พ.ย. 65         9,500         8,750
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล   17 พ.ย. 65         3,500         3,250
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019   17 – 18 พ.ย. 65         6,500         6,000
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์   18 พ.ย. 65         3,500         3,250

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)