Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้มีวันสำคัญวันหนึ่ง ที่ทุกคนต้องนึกถึงนั่นคือวันแม่แห่งชาติ หรือเรียกสั้นๆว่าวันแม่นั่นเอง วันนี้เป็นวันสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องนึกถึงพระคุณที่แม่คอยเลี้ยงดูเราไม่ว่าท่านจะอยู่กับเราหรือท่านจากเราไปแล้วก็ตาม ขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะครับ และสำหรับสถาณการณ์โรคติดต่อตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าละเลย และป้องกันโควิด-19 เหมือนเดิมนะครับ ถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้ สามารถติดเชื้อง่ายขึ้น แต่หายเร็ว ปริมาณคนติดเชื้อลดลง คนเสียชีวิตน้อยลงซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรา และจะมีการปรับเป็นโรคประจำถิ่นในลำดับถัดไป เพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2022 15 – 16 ก.ย. 65 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2022“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 19 – 23 ก.ย. 65 25,000
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 ส.ค. 65 18,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง 12 – 13 ก.ย. 65 13,500
VFA การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร” (Mastering Indoor arming for Andrographis paniculata) 15 – 16 ส.ค. 65 7,490
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 22 –  24 ส.ค. 65 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO18 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 18 30 –  31 ส.ค. 65 10,700
CMX หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) 14  ก.ย. 65 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ก.ย. 65 13,500
MEV6 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 6 15 – 16 พ.ย. 65 7,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RSD3 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design) 8 – 10 ส.ค. 65 14,900
TOD หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
23 – 24 ส.ค. 65 4,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 10 – 11, 24 – 26 ส.ค. 65 36,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 17 – 19 ส.ค. 65 18,500
DPO2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 2 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 5 – 7 ก.ย. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 13 – 16 ก.ย. 65 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 18 – 21 ต.ค. 65 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
2 – 4 พ.ย. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 27 – 28 ก.ย. 65 5,500
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 13 – 14 ก.ย. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 23 – 25 พ.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 14 – 16 ธ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900
DME หลักสูตร การตลาดออนไลน์ปั้นมือใหม่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing as an Experts ในยุคโควิด 19 23 – 24 ส.ค. 65 6,900
JDM หลักสูตร เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ทำให้ลูกค้า “ซื้อไม่หยุด” Customer Journey in Digital Marketing 17 – 19 ส.ค. 65 13,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
ITM027 Open!!!การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  2 – 5 ส.ค. 65       11,000         9,000
PTN001 Open!!! Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  3 – 5 ส.ค. 65       10,000         8,750
JAV052 Open!!! JavaScript using React Programming  15 – 17 ส.ค. 65       11,000       10,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  15 – 17 ส.ค. 65         8,900         8,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  15 – 19 ส.ค. 65       13,500       12,000
ITM102 Open!!! IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  22 – 24 ส.ค. 65 8,500 7,500
DBM028 MySQL v.8 Administration  22 – 25 ส.ค. 65       12,000       10,000
TEC006 Open!!! Cybersecurity Analyst  22 – 26 ส.ค. 65       25,500       23,000
XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  23 ส.ค. 65         3,200         2,950
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  24 ส.ค. 65         4,500         4,000
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  29 – 30 ส.ค. 65         6,500         6,000
TEC016 Open!!! Wireshark Certified Network Analyst  29 – 31 ส.ค. 65       15,500       14,000
MUL025 Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media
การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย 
29 – 31 ส.ค. 65       11,000         9,000
ITM086 Open!!! IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  29 – 31 ส.ค. 65         9,500         7,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals  29 – 31 ส.ค. 65       11,000         9,500
PHP037 PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Framework  29 – 31 ส.ค. 65       11,000       10,000
JAV040 Java for Non-Programmers  29  ส.ค. – 2 ก.ย. 65       13,500       12,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  29  ส.ค. – 2 ก.ย. 65       13,500       11,500
PHP027 PHP using Laravel Framework  31  ส.ค. – 2 ก.ย. 65       11,000         9,500
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint O365/ 2016/2019 for Effective Presentation  1 – 2 ก.ย. 65         7,000         6,000
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory  1 – 2 ก.ย. 65         7,800         7,000
DSA015 Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence  5 – 6 ก.ย. 65         9,500         9,000
JAV042 JavaScrpt using AngularJS Programming  5 – 7 ก.ย. 65         9,500         8,700
ITM101 Open!!! IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  5 – 7 ก.ย. 65         8,000         7,000
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution  5 – 7 ก.ย. 65       11,000       10,000
DBM038 Oracle Database 11g for DBA  5 – 9 ก.ย. 65       13,500       11,500
CTS005 Cisco Certified Network Associate (CCNA)  5 – 9 ก.ย. 65       13,500       11,500
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  5 – 9 ก.ย. 65       16,000       14,000
MUL016 Adobe InDesign CC 2021 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  7 – 9 ก.ย. 65       10,000         8,500
 ITM128 การพัฒนากระบวนการบริหารซอฟต์แวร์ด้วย CMMI เวอร์ชัน 2  7 – 9 ก.ย. 65       10,000         9,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  12  ก.ย. 65         4,500         4,000
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  12 – 13 ก.ย. 65       10,000         9,500
NWA105 Windows Automation with PowerShell  12 – 14 ก.ย. 65       14,500       13,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language  12 – 14 ก.ย. 65       12,500       11,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจาก
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 – 14 ก.ย. 65         9,500         8,000
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  12 – 14 ก.ย. 65         9,500         8,750
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  12 – 16 ก.ย. 65       13,500       12,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  12 – 16 ก.ย. 65       13,000       11,000
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  13 – 14 ก.ย. 65       11,000       10,000
SSW002 Building Power Automate Desktop for Business Automation  14 – 16 ก.ย. 65       12,000       11,000
NWA106 System and Network Automation with Ansible  14 – 16 ก.ย. 65       12,500       11,000
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  14 – 16 ก.ย. 65         8,900         7,500
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  15  ก.ย. 65         4,000         3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)