Select Page

หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set)
ที่จะให้ทั้งความรู้บุคลากร และยังช่วยผู้ประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ถึง 250%

3 หลักสูตร ที่จะทำให้คุณยืน 1 เรื่องการนำเสนอ ด้วย Infographic

ชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
(Computer Aided Engineering Course : CAE)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ
(Practitioner Training Series)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ITM008 Change Management for Information Technology Security:
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019:
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ITM086 IT Security Risk Management:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing:
การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ITM116 Database System Security Audit:
การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects

สามารถติดตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองทั้งหมด และข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทั้งหมดได้ที่ www.stemplus.or.th