Select Page
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 2/65 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 96 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 320 ท่าน แบ่งออกเป็น ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 รูปแบบ (In-House) ให้กับ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี  รุ่นที่ 22 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 22 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 Career for the Future Academy จัดฝึกหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 22 การสัมมนาหลักสูตรนี้...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 1/65 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 134 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 326 ท่าน แบ่งออกเป็น ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) สอบผ่าน...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2564

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2564       มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 42 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 90 แบ่งออกเป็น ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ซึ่งถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดี...