Select Page
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @krabi

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @krabi

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ ITAP โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ EEci จัดอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @Chanthaburi

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @Chanthaburi

เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ ITAP โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ EEci จัดอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp...