Select Page
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (Workshop) (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)

Online Training วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี  รุ่นที่ 19

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี รุ่นที่ 19

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี  (รุ่นที่ 19) เมื่อวันที่ 17...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10)

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สำนักงาน-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร BMC Wrap up & technic for better pitching (LIF 7)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร BMC Wrap up & technic for better pitching (LIF 7)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”...