Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 รูปแบบ (In-House) ให้กับ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี  รุ่นที่ 22 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 22 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 Career for the Future Academy จัดฝึกหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 22 การสัมมนาหลักสูตรนี้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 21)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 21)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี (รุ่นที่ 21) เมื่อวันที่ 28...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 1

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 1บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด Online...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 2

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 2 บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช...