Select Page
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังนี้...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop)

เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร BMC Wrap up & technic for better pitching (LIF 7)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร BMC Wrap up & technic for better pitching (LIF 7)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 3 – 4 และ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมไอบิส...
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ...