Select Page
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ...