Select Page

Career For The Future Academy จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (In-house)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (In-house)”

เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรูปแบบ In-house ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ ห้อง Beta ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถ่ายสดผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกรียติจาก ผศ. ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 5

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 5 ในรูปแบบการอบรมออนไลน์...
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังนี้...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop)

เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance...