Select Page
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เดือนตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เดือนตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563 โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 112 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 465 คน แบ่งออกเป็น ระดับ...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @krabi

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @krabi

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ ITAP โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ EEci จัดอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @Chanthaburi

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp @Chanthaburi

เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ ITAP โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ EEci จัดอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp...