Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน กันยายน 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

         สำหรับเดือนกันยายนนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังระบาดอยู่และยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและกลับมาเป็นเหมือนเดิม  แต่ก็ต้องย้ำกันทุกครั้งนะครับในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มทยอยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้ว ก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ ย้ำการ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ สู้ๆนะครับ

          ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 30 – 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 Package A 6,000
Package B 15,500
COD หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform)
ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 – 8 ก.ย. 64 15,500
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 14 – 15 ก.ย. 64 10,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
13 – 16 ธ.ค. 64  28,500
SCI หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI) 27 – 28 ก.ย. 64 4,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15
อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
1 – 2 ธ.ค 64 8,560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 14 -15 ธ.ค. 64 13,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 6 -7 ก.ย. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ
อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
6 – 8 ก.ย. 64 14,900
RES หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards)
อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
16 – 17 ก.ย. 64 5,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BCS5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 5 14 – 16 ก.ย. 64 18,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 8 – 10 ก.ย. 64 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือนตลาคม 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 6 ต.ค. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0  

ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
รุ่นที่ 9 วันที่ 8 – 10 ก.ย. 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 20 ต.ค. 64  14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 15 – 17 ก.ย. 64 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 6 – 8 ต.ค. 64 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 24 – 26 พ.ย. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน ตุลาคม 64 15,000
H-SV หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015) 30 – 31 ส.ค. 64 3,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษจากราคาปกติ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 ITM114  Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  1 – 3 ก.ย. 64        9,500
 XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  7 – 8 ก.ย. 64        6,900
 MUL015  Adobe Illustrator CC 2020 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  8 – 10 ก.ย. 64      10,000
 NWA086  Implementing Wireless LAN Solution  13 – 15 ก.ย. 64      11,000
 ITM062  การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  13 – 16 ก.ย. 64      11,000
 ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  13 – 16 ก.ย. 64      10,000
 JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  13 – 17 ก.ย. 64      14,000
 NWA054  Network and Internet Security for IT Professionals  20 – 24 ก.ย. 64      14,000
 DBM020  Database Design and SQL  20 – 24 ก.ย. 64      12,500
 NWA089  Windows Server 2019 Administration  20 – 24 ก.ย. 64      13,500
 PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  22 – 24 ก.ย. 64        8,900
 NWA103  เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  27 – 29 ก.ย. 64      11,500
 PHP012  PHP using MySQL Database for Web Development  27 – 29 ก.ย. 64        9,500
 PHP027  PHP using Laravel Framework  27 – 29 ก.ย. 64      11,000
 PHP034  PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  27 – 29 ก.ย. 64      11,500
 DBM028  MySQL v.8 Administration  27 – 30 ก.ย. 64      12,000
 PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64      16,000
 TEC002  IoT Security  30 ก.ย. – 1 ต.ค. 64        8,500
 SEC004  Cyber Security for Smart User  4 – 5 ต.ค. 64        8,000
 XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  4 – 5 ต.ค. 64        6,500
 NWA096  Docker Workshop  4 – 5 ต.ค. 64        8,500
 JAV052  JavaScript using React Programming  4 – 6 ต.ค. 64      11,000
 MUL014  Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  4 – 6 ต.ค. 64      10,000
 DSA002  AI : Python for Data Analyst Programming  4 – 6 ต.ค. 64      12,500
 PHP033  REST API Development using PHP and MySQL  4 – 6 ต.ค. 64      12,000
 ITM122  การปรับแต่งประสิทธิภาพ และการบริหารงานความปลอดภัย PostgreSQL  4 – 6 ต.ค. 64      10,000
 MBA014  Android – Kotlin Programming Language  4 – 6 ต.ค. 64      12,500
 ITM101  IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  4 – 6 ต.ค. 64        8,000
 SEC012  Certified Ethical Hacker v11 (CEHv11)  4 – 8 ต.ค. 64      35,000
 TEC006  Cybersecurity Analyst  4 – 8 ต.ค. 64      25,500
 ASP022  Web Application Using ASP.NET (C#) Razor and MVC  4 – 8 ต.ค. 64      13,500
 NWA067  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  4 – 8 ต.ค. 64      15,500
 JAV073  Java Application and Object Oriented Programming Development  4 – 8 ต.ค. 64      13,000
 MBA017  React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  4 – 8 ต.ค. 64      13,500
 NWA108  Designing and Implementing a Server Infrastructure  4 – 8 ต.ค. 64      35,000
 ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse)  4 – 8 ต.ค. 64      13,500
 SEC006  Ethical Hacking and Countermeasures  4 – 8 ต.ค. 64      25,500
 SEC011  Securing Windows Server 2016  4 – 8 ต.ค. 64      35,000
 TEC017  Penetration Testing with Kali Linux (PWK)  4 – 8 ต.ค. 64      35,000
 CPL003  C# .NET Programming  4 – 8 ต.ค. 64      13,500
 PJM001  Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  4 – 8 ต.ค. 64      13,000
 PTN001  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  6 – 8 ต.ค. 64      10,000
 MDB005  Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  6 – 8 ต.ค. 64        9,500
 NWA106  Network Automation with Ansible  6 – 8 ต.ค. 64      12,500
 DSA008  Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  11 ต.ค.64        4,500
 DSA007  Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  11 – 12 ต.ค. 64        9,500
 ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  11 – 12 ต.ค. 64        6,500
 JAV066  Node JS Advanced Programming  11 -12 & 14 ต.ค. 64      12,000
 DSA006  Data Science with Python and Jupyter  11 -12 & 14 ต.ค. 64      12,500
 DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB  11 – 12 & 14 – 15 ต.ค. 64      12,500
 PTN008  Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  14 – 15 ต.ค. 64        9,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th

 

You cannot copy content of this page