Select Page

อาชีพใหม่ : ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล (Cyber/Data Security Specialist)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
[ITA15] IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 15อุตสาหกรรมการดิจิทัล21,40027/01/2563 - 31/01/25632563มกราคมปิดรับสมัครปิด
NWA082: Network Administration and Monitoring Toolsอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50022/06/2563 - 25/06/25632563มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
[depa] Network & Internet Security for IT Professionalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล5,70024/08/2563 - 28/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
[BCS4] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4อุตสาหกรรมการดิจิทัล23,00026/08/2563 - 28/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
[CSM] หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management)อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90001/09/2563 - 04/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
[SOC3] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 3อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90015/09/2563 - 18/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
NWA082: Network Administration and Monitoring Toolsอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50009/11/2563 - 12/11/25632563พฤศจิกายนเปิด
TEC005: Penetration Testingอุตสาหกรรมการดิจิทัล25,50023/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนเปิด
TEC012: Hacking and Auditing Web Application Securityอุตสาหกรรมการดิจิทัล25,50023/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนเปิด
TEC016: Wireshark Certified Network Analystอุตสาหกรรมการดิจิทัล15,50023/11/2563 - 25/11/25632563พฤศจิกายนเปิด
SEC004: Cyber Security for Smart Userอุตสาหกรรมการดิจิทัล8,00003/12/2563 - 04/12/25632563ธันวาคมเปิด
DBM050: Implement NoSQL Database with Cassandraอุตสาหกรรมการดิจิทัล12,00008/12/2563 - 11/12/25632563ธันวาคมเปิด
NWA054: Network & Internet Security for IT Professionalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล14,00014/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด
NWA090: Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administrationอุตสาหกรรมการดิจิทัล14,50014/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด
TEC013: Hardening Network Infrastructureอุตสาหกรรมการดิจิทัล16,50014/12/2563 - 16/12/25632563ธันวาคมเปิด
TEC014: Hacking and Hardening Windows OSอุตสาหกรรมการดิจิทัล17,00014/12/2563 - 16/12/25632563ธันวาคมเปิด
ITM103: Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0อุตสาหกรรมการดิจิทัล6,50017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด
NWA093: 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directoryอุตสาหกรรมการดิจิทัล7,80017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด
[depa] 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directoryอุตสาหกรรมการดิจิทัล2,25017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด
ITM116: Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการดิจิทัล9,50021/12/2563 - 23/12/25632563ธันวาคมเปิด
NWA001: Understanding Network Fundamentalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล11,00021/12/2563 - 23/12/25632563ธันวาคมเปิด
[depa] Network & Internet Security for IT Professionalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล5,70021/12/2563 - 25/12/25632563ธันวาคมเปิด
TEC002: IoT Securityอุตสาหกรรมการดิจิทัล8,50024/12/2563 - 25/12/25632563ธันวาคมเปิด
[ITA16] IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 16อุตสาหกรรมการดิจิทัล21,40018/01/2564 - 22/01/25642564มกราคมเปิด
[CSM2] หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management)อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90003/08/2564 - 06/08/25642564สิงหาคมเปิด
[SOC4] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (Security Operations Center: SOC)อุตสาหกรรมการดิจิทัล28,50024/08/2564 - 27/08/25642564สิงหาคมเปิด