Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

การสอบ ครั้งที่ 2/2563

ครั้งที่ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.- 9 ต.ค. 63)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)


ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน
หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2563 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ห้อง S203
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
4. มหาวิทยาลัยสยาม  อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อาคาร 12 ชั้น 2 ห้อง 12202
6. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร หอประชุม Convention Hall 1 ชั้น 3
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ห้องประชุมวิทยวิภาส 1  และ ห้อง 9525 อาคารวิทยวิภาส
 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
 13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
15. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ห้อง IT 202 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
 ห้อง 11-203 อาคาร 11 ชั้น 2

 

 


***สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

————————————————————————————————————————————————————————-

การสอบ ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563  ***เลื่อนไปสอบเดือนตุลาคม 2563***

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site: www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2563 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
5. มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ห้อง 4-0507 ชั้น 5 อาคาร CP ALL Academy
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11-1206 (อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง1206)
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้อง 6323 ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

 

*** สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

การสอบ ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.- 9 ต.ค. 62)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

     ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น


กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2562 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
5. มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ห้อง 4-0606 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11-1206 (อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง1206)
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้อง 6323 ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

 

***สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***


 ครั้งที่ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. – 9 เม.ย. 62)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

การสอบ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2562 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 301R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร CP ALL Academy  ชั้น 7 ห้อง 4-708 และ 4-709
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 5 – 602 (อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 602)
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05
13 มหาวิทยาลัยพะเยา
ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ห้อง 11-203 อาคาร 11 ชั้น 2

       

*** สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

ครั้งที่ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-28 ก.ย. 61)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

     ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

การสอบ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2561 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 3 ห้อง 301R, ชั้น 4 ห้อง 401R และ ห้อง 401L
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4  ห้องบรรยาย 6
 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารฝึกอบรม ห้องอบรม 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 4-0606, 4-0607 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ  อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 595
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-910 (อาคาร 11 ชั้น 9 ห้อง 910) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 08 ชั้น 4 ห้อง 8405
13 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6303 ตึก 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสอบ ครั้งที่ 1/2561

ครั้งที่ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ. 61)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2561 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 2-0205, 2-0210 ชั้น 2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ  อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 593
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร40ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องการะเกด อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 08 ชั้น 5 ห้อง 8504
14 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  (สนามสอบ) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4
16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห้อง 5209 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถานที่สอบ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11-203 และ ชั้น 3 ห้อง 11-302

 

การสอบ ครั้งที่ 2/2560

ครั้งที่ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-29 ก.ย. 60)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

     ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

    2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

        หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2560 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

 

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคารCPALL  Academy อาคาร ห้อง 4-0406 ชั้น 4
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง K222
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 (อาคารเดิม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องการะเกด อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง 404/1 ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6208   อาคารเรียนรวม 6  ชั้น 2 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21 ศูนย์สอบภาคเหนือ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 502 ตึก 30 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถานที่สอบ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601

การสอบ ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 60)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560  มีดังนี้

 

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้องสอบ 4-606 และ ห้องสอบ 4-607 (ชั้น 6) อาคาร CP ALL  Academy (อาคาร 4) สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒน์
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง K222
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 5 ชั้น 5 (ศูนย์การเรียนรู้)
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-1207 ชั้น 12 อาคาร 11
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง 404/1 ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 8505 อาคารวิทยาศาสตร์ 08
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้องหลวงอนุภาษฯ  อาคาร 3  ชั้น 2  คณะวิเทศศึกษา
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ไสใหญ่
อาคาร  9 ห้อง 921 – 922
22 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ห้อง 5209 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บร.5-103
24 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (เฉพาะพนักงาน AOT เท่านั้น)
ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

การสอบ ครั้งที่ 2/2559

ครั้งที่ 2/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.-15 ก.ย. 59)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2559

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559  มีดังนี้

 

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้อง 2-0220, 2-0221, 2-0223, 2-0225, 2-0226, 2-0228

ชั้น 2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง K333
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-1102, 11-1105 และ 11-1106 ชั้น 11 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องหงษ์ทอง อาคาร 7 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 2
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 5101 อาคารวิทยาศาสตร์ 05
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6108  ชั้น 1 อาคาร 6
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง 521 ชั้น 5 ตึก 30 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3-4  สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

การสอบ ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 1/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 59)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2559

  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559  มีดังนี้

 

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ชั้น M ห้อง M-11
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคารหอประชุม (Convention Hall ) ชั้นที่ 3  Hall 1 และ Hall 2
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง K433
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 972
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องหงษ์ทอง อาคาร 7 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 2
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 5101-5103 อาคารเรียนรวม SC05 คณะวิทยาศาสตร์
15 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (เฉพาะ นศ.SIIT) (สนามสอบ) ห้อง 2401 อาคาร ITMT
16 มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุมภาควิชาฯ (R101 )
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6310  ชั้น 3 อาคาร 6
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
23 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (เฉพาะพนักงาน AOT เท่านั้น) ห้อง Auditorium อาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางนา-บางปะกง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
24 บมจ. กสท. โทรคมนาคม (เฉพาะพนักงาน CAT เท่านั้น) ห้อง 301, 302 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
25 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

การสอบ ครั้งที่ 2/2558

ครั้งที่ 2/2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

 (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 58)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2558

 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558  มีดังนี้

 

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 ห้องเมธาวี
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร  CP ALL Academy (อาคาร 16 ชั้น)
ห้องสอบที่ 1      4-0606 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 2      4-0607 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 3      4-0608 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 4      4-0610 ชั้นที่ 6
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) ห้อง K 241
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 573
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง B403-B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 5101-5103 อาคารเรียนรวม SC05 คณะวิทยาศาสตร์
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 402
16 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

 

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุมภาควิชาฯ (R101 )
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
24 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การสอบ ครั้งที่ 1/2558

ครั้งที่ 1/2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

 (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 9 ก.พ. – 8 เม.ย. 58)

 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

 ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

 กำหนดการและสถานที่สอบ

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2558

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558  มีดังนี้

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ห้อง 01-03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม (convention hall) ห้อง 2-2018,2-2021,2-2023,2-2025,2-2026,2-2028018
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 402
16 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 1331

 

 

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 07301 อาคารเรียนรวม 7
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 1
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
21 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
22 บมจ. กสท. โทรคมนาคม (เฉพาะพนักงาน CAT เท่านั้น)  ห้อง 301, 302 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
23 กรมควบคุมโรค (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เท่านั้น) ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
 24 สำนักงาน กสทช. (เฉพาะเจ้าหน้าที่ กสทช. เท่านั้น) ห้องอบรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจอดรถชั้น 1 สำนักงาน กสทช.