Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

กำหนดการและสถานที่สอบ

สอบรอบที่ 1/2567 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 12 เมษายน 2567)

ระดับทีเปิดสอบ
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบที่ 1/2567
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

ลำดับ ศูนย์สอบ สถานที่จัดสอบ
1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
2 มหาวิทยาลัยธนบุรี ห้อง G301 และ G301/1 ชั้น 3
อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร CP ALL Academy ห้อง 4-0703 ชั้นที่ 7
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 575
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
ห้องประชุมพวงพะยอม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 533 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1  ห้อง Auditorium
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้อง 51301 อาคาร 5 ชั้น 13 ห้อง 1
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) ห้อง S 203 อาคารอาคาร 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6208 อาคาร 6 ชั้น 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 9127 และ ห้อง 9525 อาคารวิทยาวิภาส 
13 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ซอยโยธี) ชั้น 6
ถนนพระราม 6 พญาไท

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.career4future.com
2. อีเมล์แจ้งประกาศผลสอบ โดยท่านสามารถเข้าระบบ www.career4future.com/itpe เพื่อดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยของท่านได้เท่านั้น

************************************************************************************************

กำหนดการและสถานที่สอบที่ผ่านมา

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564