Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

กำหนดการและสถานที่สอบ

สอบรอบที่ 1/2566 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566)

ระดับที่เปิดสอบ
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.career4future.com
2. อีเมล์แจ้งประกาศผลสอบ โดยท่านสามารถเข้าระบบ www.career4future.com/itpe เพื่อดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยของท่านได้เท่านั้น

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบที่ 1/2566
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ ศูนย์สอบ สถานที่จัดสอบ
1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
2 มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 5 ห้อง I501
3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้องสอบ 4-607 ชั้น 6 อาคาร CPALL-Academy
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 575
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
ห้องสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญบริการ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1  ห้อง Auditorium
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้อง 9111 อาคาร 9 ชั้นลอย
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) ห้อง S 203 อาคารอาคาร 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดภูเก็ต  
15 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ซอยโยธี)
ถนนพระราม 6 พญาไท


************************************************************************************************

กำหนดการและสถานที่สอบที่ผ่านมา

ปี 2565
ปี 2564