Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

ตารางติวสอบ

คุณวณิชญาตารางติวสอบปี 65 รอบ 2/2565

มหาวิทยาลัย วิชา ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4
อาคารพลกฤษ
 IP รับเฉพาะนักศึกษาศูนย์สอบ
เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม
คุณวณิชญา
vanitchayac@sau.ac.th

ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
เวลา: 16.00 – 19.00 น.
หัวข้อบรรยาย IP – Strategy
วิทยากร: ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
เวลา: 16.00 – 19.00 น.
หัวข้อบรรยาย IP – Management
วิทยากร: ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
เวลา: 16.00 – 19.00 น.
หัวข้อบรรยาย IP – Technology
วิทยากร: อาจารย์ ชนินทร เฉลิมสุข

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
เวลา: 16.00 – 19.00 น.
หัวข้อบรรยาย IP – Practice Exam
วิทยากร: อาจารย์ ชนินทร เฉลิมสุข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ห้อง 4-0802 ชั้น 8
อาคาร CP ALL Academy
 IP ยินดีรับบุคคลภายนอก
เข้าร่วมติว

 

ติดต่อสอบถาม
คุณสุอัมพร
028551005

ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
Topic: Overview ITPE
วิทยากร: ผศ. พรสิริ ชาติปรีชา
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Topic: Pre-Test ITPE
วิทยากร: นายวุฒิกานต์ หงษ์เวียงจันทร์

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
Topic: Strategy and management
วิทยากร: ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ พลพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
Topic: Technology
วิทยากร: ผศ. ศรายุทธ ปลัดกอง

 

 

ตารางติวสอบปีที่ผ่านมา

ปี 2563

ปี 2565/1