Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 11” (วศร.11) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค การบริหารจัดการ และเพื่อการสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรม วศร. ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 รุ่น โดยในรุ่นที่ 11 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 ท่าน จากภาครัฐ จำนวน 6 ท่าน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 8 ท่าน ภาคผู้ประกอบการเดินรถ จำนวน 7 ท่าน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 12 ท่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต กล่าวรายงานการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

หลังจากนั้น นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาหลักสูตร กล่าวปฐมนิเทศ  ผศ.ดร. ปิโยรส พรหมดิเรก นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) และรุ่นพี่ วศร. รุ่นที่ 1 – 10 ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ” โดยคุณอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://www.career4future.com/ren/