Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9

(Railway Engineering Training Course: REN9)

Key Highlights

  • เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศและต่างประเทศ
  • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบรางจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน​

 

 

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ไทยอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบขน ส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า ระยะแรกนำเข้าเทคโนโลยีทั้งหมด ระยะที่สองนำเข้าเฉพาะเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ เช่น ตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับส่วนอื่นที่สามารถประกอบเองได้ภายในประเทศ เช่น อะไหล่บางประเภท งานโยธา เหล่านี้ ให้ใช้วัสดุในประเทศ จนถึงระยะสุดท้ายที่สามารถผลิตเองภายในประเทศได้ทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานให้มีรายได้ทุกภาคส่วนการผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิต ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ​

 

          ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและ อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางในอนาคต และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีบูรณาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และสถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง ทางราง โดยความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผล 2 ส่วนหลัก ดังนี้

 

  1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
  2. เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเป้า หมาย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้สนใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของ ประเทศซึ่งสามารถจะนำไปขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวง กว้าง
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ
 4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
 5. สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางทั้งหน่วย งานด้านนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า หน่วยงานเดินรถ สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างมีบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนด้วยตนเองโดยพึ่งพาต่างชาติน้อยลงใน อนาคตและมีเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการประกอบหรือผลิตรถไฟโดยใช้วิศวกร ช่างฝีมือ ที่เป็นคนไทยและชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 3. ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 4. ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
 5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง​

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายน 2562​
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งให้กับสถาบันฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 • คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการระบบรางฯ
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้องกับระบบขนส่งทางราง
 2. ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบบขนส่งทางราง
 3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 4. พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. และสวทน. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 144 ชั่วโมง/24 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และเสวนา 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 4
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
     • ในประเทศ 24 4
     • ต่างประเทศ (ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 42 7 วัน 5 คืน
รวม 144 24 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

หมายเหตุ:

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. กำหนดการเดินทางต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย
  3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 8 สิงหาคม 2562​
(ฝึกอบรมทุกพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น​

จำนวน 7 วัน 5 คืน (ระหว่างวันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2562)

ศึกษาดูงานเรื่อง

   • Rolling Stock
   • Railway Electrification
   • Operation & Maintenance
   • Transit Oriented Development
   • Railway Logistics
   • Training Facilities & Training Simulation
   • Railway Technical Research

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 99,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
  • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น) เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
  • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างห้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 10/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (นพมล)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page