Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม Online

 

หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพ​
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

(Productivity Management Course : PMC)

 

“ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจแนวคิด การสร้างและการบริหารผลิตภาพ
  • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำแนวคิดการบริหารผลิตภาพ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับกับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ในการทำ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อองค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่นับวันก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำให้องค์กรสามารถผ่านพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงนับเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องรีบดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างไม่หยุด

 

          การบริหารองค์กรให้อยู่รอด สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารคำนึงถึงคือ ผลิตภาพ (Productivity) เพราะจะทำให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งหลายองค์กรรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างดี และพยายามทำให้เกิดขึ้น แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อดำเนินการได้ระยะหนึ่ง กลับพบว่าไม่สามารถทำให้กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบางครั้งก็เกิดคำถามถึงผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถช่วยองค์กรได้จริงหรือไม่ สามารถวัดและสะท้อนผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนหรือไม่

 

          แน่นอนว่าการสร้างให้องค์กรเกิดการทำงานอย่างมีผลิตภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ และต้องใช้เวลา แต่การบริหารผลิตภาพให้สามารถอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน และยาวนาน กลับเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญยิ่งกว่า

 

          การป้องกันไม่ให้การพัฒนาผลิตภาพขององค์กรดำเนินไปอย่างไม่มีแบบแผนหรือขาดแนวคิดที่ถูกต้องการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรนั้นๆ ควรได้เรียนรู้เรื่องการบริหารผลิตภาพ (Productivity Management) อย่างเป็นระบบ

 

          หลักสูตร หลักสูตรการบริหารผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Productivity Management Course : PMC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้เข้าใจแนวคิดและความหมายของผลิตภาพ การสร้างและบริหารผลิตภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถสะท้อนออกในรูปแบบของผลประกอบการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ​

 • ผู้บริหาร
 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้ให้การอบรมด้านคุณภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการฝึกอบรม

ภาคแนวคิด
 • ทำไมต้องมีการเพิ่มผลิตภาพ
 • ผลิตภาพช่วยทำให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤติได้อย่างไร
 • อะไรทำให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพไม่มีความยั่งยืน
 • กรณีศึกษาองค์กรที่นำแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพมาช่วยให้พ้นวิกฤติ
ภาคสร้างองค์กรผลิตภาพ
 • แนวความคิดการทำงานอย่างมีประสิทธิผล (TQM Concept)
 • การบริหารงานประจำอย่างมีประสิทธิภาพ (DM)
 • แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
 • การบริหารนโยบายให้บรรลุตามเป้ามายอย่างเป็นรูปธรรม
ภาคบริหารองค์กรผลิตภาพให้เกิดอย่างยั่งยืน
 • การบริหารผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร (CWPM) ที่มาและความหมาย
 • ประเภทของเป้าหมายผลิตภาพ และแนวทางในการกำหนดให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร
 • แนวทางการกระจายเป้าหมายผลิตภาพให้ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 • แนวทางในการวัด และติดตามผลลัพธ์ของผลิตภาพอย่างทั่วถึง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลิตภาพให้เกิดความยั่งยืน
 • การทำให้ผลตอบแทนผลิตภาพวัดได้จริง และสะท้อนในงบกำไร-ขาดทุน

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันที่ 27 – 28 กันยายน 2565
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.​

ค่าลงทะเบียน

5,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน จ่ายเพียงท่านละ 4,950 บาท

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หน่วยงานที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ ไม่แสวงหากำไร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาลรัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ)

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอนันต์ บูชาบุพพาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400