Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION”  ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 18 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว”

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ผู้นำการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 14)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 14)”

เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 14)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

เมื่อวันที่ 23-24  2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 13)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 13)”

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 13)” โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 ท่าน ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้...