Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 6)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 6)”

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 6)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 16 ท่าน...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์” ณ ห้อง CC301 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park...