Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral...
Career for the Future Academy จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)”

Career for the Future Academy จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)”

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Thai Microelectronic Seminar 2021 (TMS2021)” ภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future” ผ่านระบบ Webex Event โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 102 ท่าน...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology”

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทและความสำคัญในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) จึงจัดหลักสูตร “สร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ...
Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)” ณ ห้อง...