Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ    รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์ และนักธุรกิจ ยุค Metaverse  (Copyright Knowledge and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era: MVC)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์ และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledge and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era: MVC)

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์ และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledge and Practices for Creators and Traders towards...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) โดยหลักสูตรนี้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Design thinking for developing R&D topic and methodology

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Design thinking for developing R&D topic and methodology

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร Design thinking for developing R&D topic and methodology โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral Fellowships...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral...