Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION” รุ่นที่ 2

Key Highlights

  • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี 
  • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี
   หรือทรัพย์สินทางปัญญา
  • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการด้านกฎหมาย (Legal Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

          การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) เป็นแนวทางที่จะทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เช่น การแปลงงานวิจัยซึ่งมีการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นเพียงองค์ความรู้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้แล้วสร้างรายได้หรือผลประโยชน์อื่นเกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ หรือ การแยกธุรกิจบางส่วนออกจากธุรกิจแม่ มาตั้งเป็นธุรกิจใหม่ หรือ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ เป็นต้น การจะทำให้เทคโนโลยีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องอาศัยการบูรณาการจากบุคคลหลายสาขาทำงานร่วมกันโดยกำหนดเป้าหมายให้เทคโนโลยีสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น บุคคลากรที่มีพื้นความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น

 

          กระบวนการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างสรรค์ไอเดีย การศึกษาข้อมูลเชิงเทคโนโลยี ข้อมูลทางการตลาด การประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ การประเมินด้านกฎหมาย การประเมินด้านการเงิน จนถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยการนำออกสู่ตลาด มีการใช้งานจริง

 

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Management) และการบริหารจัดการด้านกฎหมาย (Legal Management) ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อรู้จักการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี
  3. เพื่อทราบถึงวิธีการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เรียนรู้และเข้าใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
 3. สามารถวางแผนการทำงานเพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนนโยบาย
 2. นักวิจัย อาจารย์ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย
 3. ผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการจัดอบรม

 1. บรรยาย
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Semi-Workshop)

เนื้อหาประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1 Technology Management (TM) 2 วัน
 • Building a Sustaining Innovation Organization
 • Intellectual Property (IP)
 • Technology and Knowledge Transfer
 • Marketing Innovation and Communicating Commercialization for Collaboration
 • Semi-Workshop
หัวข้อที่ 2 Legal Management (LM) 1 วัน
 • Business Law (Legal Entity Formulation, Civil and Commercial Code, etc.)
 • Managing Intellectual Property of Innovation
หัวข้อที่ 3 Business Management (BM) 2 วัน
 • Futuristic Thinking, Foresight, and Customer Insight
 • Strategy Management
 • Business Finance
 • Managerial Accounting for Decision Making
 • Technology Valuation
 • Semi-Workshop

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ
ประธานสาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

เวลา 09.00 – 16.30 น.

 • หัวข้อที่ 1 Technology Management (TM) 2 วัน
  วันที่ 18, 19 กันยายน 2567​

 

 • หัวข้อที่ 2 Legal Management (LM) 1 วัน
  วันที่ 20 กันยายน 2567

 

 • หัวข้อที่ 3 Business Management (BM) 2 วัน
  วันที่ 25 – 26 กันยายน 2567

 

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป, หน่วยงานเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน, สมาคม, มูลนิธิ
   ราคา 36,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • บุคลากรหน่วยงานของรัฐ, มหาวิทยาลัยภาครัฐ
   ราคา 33,644.86 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนโอนอย่าปัดเศษ
  • สำหรับบุคลากร สวทช.
   ราคา 36,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียน โดยวิธีการ Internal Charge

หมายเหตุ

  1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567​
  2. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, Semi-Workshop ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  5. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
  6. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  7. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
โทรสาร : 0 2644 8110

E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400