Select Page
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development) ซึ่งถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก...