Select Page

อาชีพใหม่ : เจ้าหน้าที่ชำนาญการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance Specialist )

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
MTP016: การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance: ROM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90004/08/2563 - 06/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด