Select Page

Website ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์/เครื่องกล
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : การดูแลการติดตั้ง วางแผนบำรุงรักษา สอบเทียบ ซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทางวิศวกรรม รวมถึงการออกแบบ จัดทำ จัดสร้างเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์/ระบบสนับสนุน ทางวิศวกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟัง เจรจาต่อรอง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมดูแลงานจ้าง การเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่องานรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางเทคนิคและงานวิศวกรรม
2. การออกแบบ/วางแผน/จัดทำ/จัดสร้าง เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์/ระบบสนับสนุนทางวิศวกรรม
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ ต้นทุนและความคุ้มค่าในการวางแผนดูแลงานด้านเครื่องจักร/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ หารือและวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ด้วยทางเลือกหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบอยู่เสมอ
6. การวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์และปัญหานั้นๆ เพื่อหาแนวทางจัดการงานที่เหมาะสม
7. การทำงานเป็นทีม สื่อสาร แนะนำการทำงานทีม เพื่อให้สามารถส่งมอบงานในภาพรวมของทีมได้
8. การทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์องค์กร และจัดลำดับความสำคัญ เร่งด่วนของงานได้ดี
9. การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน และให้ทีมและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. แนะนำการใช้งาน และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตามหลักการมาตรฐานเครื่องมือ
2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ ศนมอบหมายเกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายวิจัย
3. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาตร์ และระบบคุณภาพที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายวิจัย
4. ดำเนินการด้านเอกสาร ขอบเขตงานจ้าง และจัดทำเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ประสานงานควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ ศน รวมถึงการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งในพื้นที่ในความดูแลของ ศน
6. วางแผนบำรุงรักษา สอบเทียบทั้งส่วนจัดจ้างและบำรุงรักษาเบื้องต้นเอง รวมทั้งประสานกับผู้รับผิดชอบเครื่องมือเฉพาะในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Preventive Maintenance ของ ศน รวมทั้งประสานการบำรุงรักษากับ vendor ที่มีสัญญาในการบำรุงรักษาเครื่องมือ พร้อมทั้งบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
7. ซ่อมแซมเอง หรือประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือเมื่อเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องจักร และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
8. บันทึกประวัติการซ่อมแซม บำรุงรักษา สอบเทียบ และวิเคราะห์จัดทำรายงานผลประจำปี ดูแลการบันทึกประวัติของเครื่องแต่ละเครื่องให้ครบถ้วน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดและเสนอแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหา ที่ดำเนินการไปแล้วหรือควรดำเนินการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง หัวหน้าห้องแล็บ เจ้าของเครื่องมือ และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและตัดสินใจ
9. วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครื่องมือ จำนวนตามประเภทเครื่องมือที่ดูแล และวางแผนการใช้งานเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Tagged as: ปริญญาตรี, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs