Select Page

Website ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีชีวภาพพืช (พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สำคัญ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดให้เกิดการประชุมสัมมนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน เกิดเป็นเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ
2. จัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย แผนงานของโปรแกรมให้ทันสมัย และพร้อมใช้
3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิเคราะห์และติดตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อ pillar Bioscience Biotechnology
4. วิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัยและพัฒนา และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และผลกระทบ
5. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
6. รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดันกิจกรรมในโครงการวิจัยภายใต้ sub pillar เกษตร และบริหารจัดการโครงการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร

Tagged as: ปริญญาโท, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs