Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม Online


“การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint”

 

( [Shortcut] Infographic Presentation with Microsoft PowerPoint )

 

การนำเสนอของคุณจะเปลี่ยนไปภายใน 1 วัน ด้วยการสร้างสื่อนำเสนอ
แบบ Infographic ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

 

พิเศษ!! เพิ่มเทคนิคการสร้าง Basic Animation ที่จะทำให้งานของคุณ
มีลูกเล่นในการนำเสนอที่น่าสนใจมากขึ้น

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารด้วยการนำเสนอเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันทั้งชีวิตการเรียนและการทำงาน แต่หลายคนก็ยังประสบปัญหาที่ยังไม่สามารถสร้างสื่อการนำเสนอออกมาให้น่าสนใจและสื่อสารในสิ่งที่ต้องการกับผู้รับสารได้ ซึ่งนี่ก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสหลายๆ อย่าง ดังนั้นการพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ น่าดึงดูดและเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเสริมทักษะ (Reskill) การสร้างสื่อการนำเสนอของเราแบบเดิมๆ ให้มีพลังในการสื่อสารที่มากขึ้นด้วย Infographic โดยที่ยังคงใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เราคุ้นเคย แต่ดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาใช้งานอย่างเต็มที่

 

          ซึ่งหลักสูตรนี้จะไม่ได้สอนแค่การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างเดียว แต่สอนให้รู้ถึงกระบวนการสร้างสื่อการนำเสนอรูปแบบ Infographic ตั้งแต่กระบวนการจัดการข้อมูล (Content) อีกทั้งยังมีเทคนิคและแหล่งดาวน์โหลดรูปภาพ (Picture) ไอคอน (Icon) ฟอนต์ (Font) และธีม (Theme) ที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอจากวิทยากรมาให้แบบไม่กั๊ก

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

  1. เรียนรู้กระบวนการย่อยข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อใช้สำหรับการจัดทำสื่อการนำเสนอ
  2. เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการจัดทำสื่อการนำเสนอรูปแบบ Infographic ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป
  3. เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อการนำเสนอให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการสร้างสื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ
และมีประสิทธิภาพ

**ควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูลจากตัวอักษรมาเป็นรูปภาพ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการนำเสนอ
 2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบ เพื่อให้สื่อการนำเสนอออกมาน่าดึงดูดและน่าสนใจ
 3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป เพื่อสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอ
 4. ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อการนำเสนอให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 1 วัน เวลา 9.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร​
จึงจะได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! สมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ลด 50% เหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้น

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

 

 

รูปแบบการจัดอบรม

อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณทินกร พรมดีมา

คุณทินกร พรมดีมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ)
โทรศัพท์มือถือ : 08 5148 0702 (คุณทิพวรรณ)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page