Select Page

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ


“การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

[คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ]

 

 

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด + สร้าง Infographic ที่จะทำให้เข้าถึงแก่นของการสร้างชิ้นงาน
เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและเรียนจบแล้วทำได้จริง

หลักการและเหตุผล

          ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบันโดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Key Highlights

  1. เจาะลึก Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร
  2. ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร
  3. นำเสนอในแบบ Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
  4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์
  5. บรรยาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเข้ม เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip ในการออกแบบต่างๆ สำหรับการทำ Infographic

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักการตลาดหรือนักประชาสัมพันธ์ ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการประชาสัมพันธ์
 2. นักศึกษาหรือนักวิจัย ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการนำเสนอผลงานการศึกษาหรือวิจัย
 3. ผู้ที่สนใจออกแบบ Infographic นักออกแบบด้านกราฟิก
 4. ผู้จัดทำ Content ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซด์
 5. ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการสร้างสื่อที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด
  ** โดยควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพสำหรับการสร้างสื่อในรูปแบบ Poster
 2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสื่อในรูปแบบ Poster ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
 4. ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 5. สามารถจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ได้

ระยะเวลาของหลักสูตร

จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

  • รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
*ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณทินกร พรมดีมา

คุณทินกร พรมดีมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                CONTACT

                       PHONE & E-MAIL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ),
81907 (คุณทินกร)
Mobile: 08 5148 0702 (คุณทิพวรรณ)

โทรสาร : 0-2644-8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400