Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนาวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities: ABO)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executives: CMX3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน ทั้งนี้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD5) รุ่นที่ 5”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD5) รุ่นที่ 5”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกจัดอบรม “หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 5 (Electric Vehicles Drive System: EVD5)” เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ...
Career for the Future Academy จัดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI3)”

Career for the Future Academy จัดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI3)”

เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3...