Select Page
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ” ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ” ภายใต้โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ”...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 8 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online...