Select Page

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สำนักงาน-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ด้วยการดำเนินงานรับรองโครงการฯ ที่ผ่านมา มีแนวโน้มของการยื่นข้อเสนอโครงการและมูลค่าโครงการวิจัยฯ ของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับรองโครงการวิจัยฯ ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” โดยเริ่มนำมาใช้งานตั้วแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทาง สวทช. ตรวจสอบและพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 10) เพื่อประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี ได้จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีบริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ RDC Online และ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯเช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์