Select Page

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executives: CMX3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์ ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Registered CFP Verifier) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (CEEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณณิชา สุโขดมโชติ Registered CFP Verifier บริษัท อีซีอีอี จำกัด เป็นวิทยากรหลักของหลักสูตร และคุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณวิชา แสวงศรี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนาฯ

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนให้กับองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร https://www.career4future.com/cmx/