Select Page

หลักสูตรการสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • อบรมเพียง 1 วันเพื่อเข้าใจการนำระบบ VoIP มาใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
  • เห็นภาพและมั่นใจในการปรับใช้ระบบ VoIP เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารในโลกยุคใหม่ที่ต้องรองรับการทำงานนอกสถานที่ และลดค่าใช้จ่ายได้
  • ทดสอบใช้งานจริงระหว่างเรียนเพื่อเข้าใจการใช้งาน

หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารปัจจุบัน ระบบโทรศัพท์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นช่องทางติดต่อระหว่างองค์กรและลูกค้า และปัจจุบันระบบสื่อสารมีความจำเป็นต้องทำงานได้ทั้งในสำนักงาน หรือที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP หรือ Voice Over IP) จึงมีบทบาทสำคัญที่องค์กรต้องเตรียมปรับตัวเพื่อนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ VoIP ยังสามารถต่อยอดสร้างระบบ Contact Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงควรสนใจและนำมาปรับใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

          การใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า VoIP นอกจากจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ได้มาก ตัดค่าโทรศัพท์ระหว่างสาขาออกได้ทันที และเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือต่างประเทศได้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการรับสาย หรือโทรออก สามารถทำได้ตลอดเวลา จากทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เรียนรู้การนำระบบ VoIP มาใช้งานในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  2. เข้าใจการนำ VoIP มาใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร
  3. เข้าใจและเห็นภาพในการนำระบบ VoIP มาเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับลูกค้า
  4. เข้าใจสถาปัตยกรรมที่สามารถนำมารองรับการขยายตัวในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ในองค์กร ซึ่งเป็นฝ่ายไอที หรือฝ่ายอาคารสถานที่
 2. บริษัททั่วไปที่มีพนักงานต้องทำงานนอกสถานที่ และต้องการระบบที่สามารถรับสายและโทรออกได้ตลอดเวลา ทั้งระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่
 3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือฝ่ายขายในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการติดต่ออย่างมีระบบ รองรับการปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ
 4. ผู้บริหารที่สนใจปรับใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต และมีระบบ contact center ให้สามารถติดต่อลูกค้าได้มากกว่า หนึ่งช่องทาง และมีช่องทางรับสายแยกเรื่องได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เช่น รับสายเรื่องงานขาย รับสายเรื่องบริการหลังการ ขาย รับสายเรื่องแก่ปัญหาเทคนิค ฯลฯ

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร

   • VoIP เข้าใจโครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบ: VoIP Headset, Headphone, SBC Gateway, VoIP Server
   • ทางเลือกอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อม
   • Lab การลงมือทำจริง ปฏิบัติโดยสร้างระบบจริง สร้าง Call Center จริง ทดสอบโทรเข้าโทรออก
   • การใช้งานผ่าน mobile application, web browser, VoIP Headset, VoIP Phone
   • การเชื่อมต่อกับระบบ CRM เพื่อนำเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าไปค้นหาประวัติและชื่อลูกค้า
   • เทคนิคการ Implement ระบบ VoIP ที่ได้มาตรฐานต้องทำอย่างไร
   • การกำหนดนโยบายการโทรออก และการกำหนดหมายเลขต่อภายในที่มีประสิทธิภาพ
   • การสร้าง Queue ให้ Agent รับสาย และกำหนดลำดับการรับสายตามความชํานาญ
   • การบันทึกเสียงเพื่อปรับปรุงพัฒนาการรับสายของพนักงานขาย
   • การโอนสาย ประชุมหลายสาย ฯลฯ
   • การสร้าง IVR Call Flow

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
อาจารย์สอนวิชา AWS Cloud Computing
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระยะเวลาของหลักสูตร

จำนวน 1 วัน 6 ชั่วโมง (09.00 – 16.00 น.)
อบรมวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พิเศษ!! หากท่านชำระเงินภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ได้รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 1,275 บาท
ชำระเงินภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
(หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม)

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81901, 81900
โทรสาร : 0 2644 8110

E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page