Select Page

หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน

(Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)

Key Highlights:

  • ต่อยอดหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ในประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน
   ซึ่งเป็นผู้นำด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
  • ศึกษาดูงานต้นแบบเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มระบบประจุไฟฟ้าในอนาคต
  • เห็นรูปแบบการทำธุรกิจจริงของผู้รับวางระบบประจุไฟฟ้า (Provider) ผู้ให้บริการระบบประจุไฟฟ้า (Operator)
  • เรียนรู้ Best Practice ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมใช้งานในหลายประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ซื้อ คือการมีสถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) อย่างเพียงพอ ทำให้มีหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจเริ่มติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ บ้างแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และที่อื่นๆ เพราะนอกจากจะเป็นการทำ CSR ลดโลกร้อนแล้วยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเพิ่มเติมกับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถระหว่างทำกิจกรรมที่สถานที่นั้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านและคอนโดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

          หลักสูตรนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบประจุไฟฟ้าในภาพรวม รวมถึงการศึกษาดูงานรูปแบบการให้บริการประจุไฟฟ้าจริงในต่างประเทศ นโยบาย การตลาด การผลักดันด้านยานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้ธุรกิจการให้บริการประจุไฟฟ้า การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเครื่องประจุไฟฟ้า รู้จักผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือหน่วยงานของตนได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจด้านธุรกิจการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า โดยการเรียนรู้จากรูปแบบการให้บริการจริงในต่างประเทศ
  3. เพื่อเปิดมุมมองและเห็นโอกาสทางการตลาดจากการให้บริการประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เป็นต้น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. ได้รับความรู้และประสบการณ์การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการประจุไฟฟ้า
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
 3. เห็นโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการประจุไฟฟ้า
 4. ได้เห็นแนวโน้มเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าในอนาคต
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือหน่วยงานของตนได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจให้บริการประจุไฟฟ้า
 2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 3. ผู้จัดการ/เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ ฯลฯ
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบประจุไฟฟ้าในภาพรวม รวมถึงการศึกษาดูงานรูปแบบการให้บริการประจุไฟฟ้าจริงในต่างประเทศ นโยบาย การตลาด การผลักดันด้านยานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้ธุรกิจ การให้บริการประจุไฟฟ้า การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเครื่องประจุไฟฟ้า รู้จักผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าที่ทันสมัยในอนาคต รวม 42 ชั่วโมง/7 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 6 1
การศึกษาดูงาน
36 6
รวม 42 7 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. ฝึกอบรมในประเทศ
     • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และระบบประจุไฟฟ้า รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
     • มาตรฐาน ข้อกำหนด กฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า
     • รูปแบบ และโอกาสทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ
   2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
     • รูปแบบการให้บริการประจุไฟฟ้า [Gronn Kontakt, Norway]
     • นโยบาย การตลาด บทบาทการขับเคลื่อนด้านยานยนต์ไฟฟ้า [Norwegian Electric Vehicle Association, Norway]
     • รูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น ผู้ผลิตและจำหน่าย ผู้ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องประจุพลังงานไฟฟ้า [EV Charge Partner Sweden AB, Sweden]
     • เทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าในอนาคต [eRoadArlanda, Sweden]

  หมายเหตุ:

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน
  ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์

คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ของ สมอ.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

  • ฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 1 วัน
   ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอรเวย์และสวีเดน
   ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 179,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Early Bird: หากท่านชำระเงินภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 175,420 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์และสวีเดน ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 15 ท่าน
  • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าวีซ่า ห้องพักคู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์และประเทศสวีเดน) เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์และสวีเดน ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และราคาค่าทัวร์ ในกรณีที่มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
  • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400