Select Page

หลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

 (Railway System Maintenance: RSM)

Key Highlights

  • เรียนรู้การซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยในทุกโมดูล สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของบริษัทผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเมืองสายสีต่างๆ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมือง และสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต และมีการเปิดให้บริการเดินรถเพื่อให้บริการขนส่งมวลชนที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการให้บริการเดินรถนี้ การซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถไฟฟ้าสามารถให้บริการเดินรถได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย รวดเร็ว ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวด้านระบบรางของประเทศ หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ที่ถูกต้องและปลอดภัย ประกอบด้วย การซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า การซ่อมบำรุงทางรถไฟฟ้า การซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ และการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ทั้งการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) การควบคุมวัสดุของคงคลัง (Inventory Control) การแจ้งและติดตามการซ่อมบำรุง (Fault Notification and Tracking) การวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบำรุง (Fault Analysis) และการวัดผลการดำเนินการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ที่ถูกต้องและปลอดภัย
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวด้านระบบรางของประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ที่ถูกต้องและปลอดภัย
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงระบบราง/รถไฟฟ้า
 2. วิศวกรหรือช่างเทคนิคด้านการซ่อมบำรุงระบบราง/รถไฟฟ้า
 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง
 4. บุคลากรภาคการศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการซ่อมบำรุงระบบราง/รถไฟฟ้า

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ประกอบด้วย การบรรยาย และการศึกษาดูงาน รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย 15 2.5
การศึกษาดูงาน 3
0.5
รวม 18
3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • การซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance)
   • การซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ
   • การซ่อมบำรุงทางรถไฟ
   • การซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเดินและระบบบอาณัติสัญญาณ
   • การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • การศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 13,410 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ​
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
          0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400