Select Page

หลักสูตรมาตรฐานระบบราง

 (Railway Engineering Standards: RES)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • เจาะลึกมาตรฐานระบบรางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • เรียนรู้การทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนระบบรางตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content)
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงกับวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบราง

หลักการและเหตุผล

          จากแผนการลงทุนของประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางปี 2561-2583 รวม 23 โครงการ งบประมาณการก่อสร้าง 2.5 ล้านล้านบาท โดยได้มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงและสามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคและประเทศต่างๆ ได้ด้วยระบบราง ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายมีความต้องการลงทุนด้านงานระบบรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันมาใช้บนโครงข่ายร่วมกัน จำเป็นต้องมีมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานระบบการขนส่งทางรางเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้ากันได้ตลอดโครงข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

 

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบราง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบรางของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบราง และการทดสอบวิเคราะห์ด้านระบบราง
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้ตามมาตรฐาน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
  3. เพื่อขยายฐานความรู้ด้านมาตรฐานระบบราง เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน​

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบรางในระดับประเทศและระดับสากล
 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบวิเคราะห์และการรับรองคุณภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟตามมาตรฐาน
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ด้านมาตรฐานระบบราง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
 2. ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนและเครือข่ายด้านระบบขนส่งทางราง
 3. ภาคการศึกษา
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจในระบบขนส่งทางราง

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards) และการทดสอบรับรองคุณภาพด้านระบบราง ประกอบด้วย การบรรยาย รวม 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 12 2
รวม 12
2 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • นโยบายมาตรฐานระบบรางของประเทศ
  • มาตรฐานระบบรางสากล และมาตรฐานระบบรางในประเทศไทย
  • มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบราง
  • การทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564
(รวมระยะเวลาอบรม 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 5,900​ บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง
ท่านละ 5,310 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม)

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400