Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10

(Railway Engineering Training Course: REN10)

Key Highlights

  • เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
  • ศึกษาดูงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ
  • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบรางจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า ระยะแรกนำเข้าเทคโนโลยีทั้งหมด ระยะที่สองนำเข้าเฉพาะเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ เช่น ตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับส่วนอื่นที่สามารถประกอบเองได้ภายในประเทศ เช่น อะไหล่บางประเภท งานโยธา เหล่านี้ ให้ใช้วัสดุในประเทศ จนถึงระยะสุดท้ายที่สามารถผลิตเองภายในประเทศได้ทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานให้มีรายได้ทุกภาคส่วนการผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิต ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ​

 

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางในอนาคต และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีบูรณาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง ทางราง โดยความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผล 2 ส่วนหลัก ดังนี้

 

  1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
  2. เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมาย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของประเทศ ซึ่งสามารถจะนำไปขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ
 4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
 5. สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ทั้งหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า หน่วยงานเดินรถ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างมีบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนด้วยตนเองโดยพึ่งพาต่างชาติน้อยลงในอนาคต และมีเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการประกอบหรือผลิตรถไฟโดยใช้วิศวกร ช่างฝีมือที่เป็นคนไทย และชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯลฯ
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 3. ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 4. ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งให้กับสถาบันฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 • คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้องกับระบบขนส่งทางราง
 2. ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบบขนส่งทางราง
 3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 4. พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. และ วศรท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางไทย ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 144 ชั่วโมง/24 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และเสวนา 60 10
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 4
ศึกษาดูงาน
     • ในกรุงเทพมหานคร 30 5
     • ต่างจังหวัด 30 5 วัน 4 คืน
รวม 144 24 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

หมายเหตุ:

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. กำหนดการเดินทางต่างจังหวัดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับการประสานงานกับสถานที่ดูงาน
  3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ธันวาคม 2564
(ฝึกอบรมทุกพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด

จำนวน 5 วัน 4 คืน (ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564)

ศึกษาดูงานเรื่อง

   • โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย
   • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
   • ศึกษาดูงานระบบราง ณ จังหวัดขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 69,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

  • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
  • ค่าลงทะเบียนรวม
   – อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในกรุงเทพ)
   – อาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่าพาหนะเดินทาง ห้องพักคู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด)
   – เอกสารประกอบการอบรม
  • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าวทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (นพมล)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400