Select Page

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 3

(Printed Electronics Technology: PET3)

 

เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์รูปแบบใหม่
ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

Key Highlights:

  • เข้าใจศักยภาพของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์และทิศทางในอนาคต
  • รู้ลึกถึงหลักการและความน่าสนใจของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
  • เข้าใจถึงวิธีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์จากกรณีศึกษาจริง
  • เปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
  • ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้นกับทีมงานศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) NECTEC

หลักการและเหตุผล

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบันมาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมหรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะทำให้การผลิตวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีราคาถูกลง ไม่ต้องใช้เครื่องมือและห้องสะอาด (Cleanroom) ราคาแพง ประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ชนิดนี้ ประเทศไทยเองก็มีความหวังที่จะขยับตัวเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง จากผลการสำรวจความตระหนักของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมใหม่นี้ ได้พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการวิจัยที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่พอสมควร และสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกและอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ให้ความสนใจและต้องการร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์นั้นต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วิศวกรรมพื้นผิว เป็นต้น ดังนั้นในการทำวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม (R&D&E) เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ จึงต้องอาศัยการทำงานแบบร่วมมือกันและบูรณาการกันในการสร้างงานวิจัยและต้นแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์เป็นความหวังของการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์หมึกหรือพลาสติกนำไฟฟ้าลงบนลายวงจรด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset) หรือแบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) การสร้างชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์การใช้งานแบบใหม่ๆ ที่ชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบ CMOS ไม่สามารถทำได้ เช่น RFID ที่มีราคาถูกสามารถใช้แล้วทิ้งได้ จอภาพแบบใหม่ที่สามารถโค้งงอหรือม้วนได้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถพิมพ์ลงบนหลังคาหรือผนังได้โดยตรง

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่นับวันจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ในอนาคต

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ในประเทศไทย
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ลักษณะและประเภทของอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลักษณะงานแต่ละประเภท การพิจารณาองค์ประกอบและตัวแปรในการใช้งานสำหรับแต่ละลักษณะงานหรือแต่ละอุตสาหกรรม
  3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ล่าสุดในปัจจุบัน
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน
  5. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 2. มองเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางาน รวมทั้งมองเห็นปัญหาอุปสรรคที่มี
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ และสามารถประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแก่ตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบอาคาร นักออกแบบโฆษณา
 5. ผู้ประกอบการของเล่น ของที่ระลึก ที่สนใจการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ
 6. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งในเชิงธุรกิจและสันทนาการ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เปิดมุมมองทางธุรกิจ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) การดูการสาธิตการทำงานเครื่องพิมพ์ และการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 12 2.0
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ 3 0.5
ฝึกปฏิบัติ 3 0.5
รวม 18 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ความรู้พื้นฐาน หลักการ และความน่าสนใจของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
   • ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Showcase) ที่ใช้งานจริง
   • มุมมองทางธุรกิจต่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • การเสวนาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
   • การศึกษาดูงานและอบรมพื้นฐานทางทฤษฎี โดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
   • ฝึกปฏิบัติ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

หมายเหตุ:

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย

รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ดร. จีรานุช บุดดีจีน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณวิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์

คุณวิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์

Customer Support
บริษัท โนวา อินเตอร์เทค จำกัด

คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล

คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page