Select Page

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (Pathumwan Princess Hotel)
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330