Select Page

อาชีพใหม่ : ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell (Solar Cell Installation and Maintenance Technician)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร