Select Page

อาชีพใหม่ : นักชำนาญการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Specialist)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่22,00016/08/2564 - 18/08/25642564สิงหาคมเปิด
GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่12,50028/06/2564 - 30/06/25642564มิถุนายนเปิด