Select Page

อาชีพใหม่ : นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์ (Automotive Design Specialist)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
MTP015: หลักสูตร อนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ(Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่12,50017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมเปิด