Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล
ITIL 3.0 รุ่นที่ 3

 

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การจัดเตรียมระบบและสภาพแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
ITIL เวอร์ชั่น 3 เพื่อการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ

Key Highlights

  • หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เน้นการฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากถึง 5 Workshop ตามโดเมนหลักของ ITIL ได้แก่ Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations และ Continual Service Improvement
  • ฝึกปฏิบัติจริง ติดตั้ง และใช้งาน ITIL Tools บนระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจำลอง
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใช้งานจริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
   เรียนรู้ 8 ขั้นตอน ที่สามารถนำกรอบแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แจกฟรีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ อาทิ iTop, Zimbra, Nagios, และ PHP Syslog

หลักการและเหตุผล

          ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เป็นข้อตกลงที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ภาคเอกชนได้ให้ความสนใจเรื่อง SLA มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในขณะที่ภาครัฐเอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาส่วนราชการที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” มีจำนวนมากถึง 40 กรม รวมทั้งสิ้น 43 กระบวนงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐเช่นเดียวกัน

 

          ITIL หรือ IT Infrastructure Library เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการด้านสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practices ที่องค์กรควรนำมาใช้เพื่อบริหารการให้บริการสารสนเทศระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญต่อธุรกิจของทุกองค์กร

 

          หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามแนวปฏิบัติสากล ITIL นี้ มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการนำกระบวนการของแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปปรับใช้งานกับองค์กรของตน รวมทั้งการใช้งานร่วมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการด้านบริการสารสนเทศขององค์กรสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ITIL การฝึกอบรมนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ ได้แก่

   1. การฝึกปฏิบัติด้านกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกสร้างกระบวนการของ ITIL ที่สามารถนำไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเอง โดยเน้นการปฏิบัติสร้างกระบวนการที่ปรากฏในกรอบสีดำตามรูป ITIL V3 Structure ด้านล่าง ซึ่งเป็นกระบวนการกลุ่ม Manual ที่โดยทั่วไปจะไม่มีซอฟต์แวร์สนับสนุนใดๆ
   2. การฝึกปฏิบัติด้านซอฟต์แวร์ ITIL Tools และซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งาน ITIL Tools และซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แก่ iTop, Zimbra, Nagios, และ PHP Syslog กับบริการสารสนเทศและสภาพแวดล้อมด้านไอซีทีที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้งานกับ ซอฟต์แวร์ ITIL Tools และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่องค์กรของตนใช้งาน กระบวนการที่ปรากฏในกรอบสีเขียวตามรูป ITIL V3 Structure ด้านล่างเป็นกระบวนการที่มีการซอฟต์แวร์สนับสนุนดังกล่าว
    ITIL V3 Structure

Modify from Ref: http://remediesforremedy.com/wp-content/gallery/itil/peter-feher-itil-v3-structure-krmpwordpresscom.jpg

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจแนวปฏิบัติสากล ITIL สำหรับการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการของแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปปรับใช้งานได้จริงกับองค์กรของตนเอง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานและสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ITIL
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงบนระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจำลอง เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคนิคให้สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงและสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ITIL

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศตามแนวปฏิบัติสากล ITIL ทั้ง 5 โดเมน
 2. ขั้นตอนในการนำแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปใช้จริงกับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ทักษะการใช้เครื่องมือและความรู้ทางเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (iTop, Zimbra, Nagios, และ PHP Syslog) เพื่อนำไปปรับใช้งานอย่างสอดคล้องกับแต่ละโดเมน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่เทคนิค ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ Helpdesk
 3. ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)
 4. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งงานด้านไอซีทีต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศตามแนวปฏิบัติสากล ITIL เวอร์ชั่น 3

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. บรรจง หะรังษี

ดร. บรรจง หะรังษี

รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999,
Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 4 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 32,100 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน
วันที่ 26 มกราคม 2560 รับส่วนลด 10%

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page