Select Page

กลุ่มอุตสาหกรรม : การแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
HSI034: เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร (“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business)อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร19,90028/10/2562 - 29/10/25622562ตุลาคมปิด