Select Page

การอบรมหลักสูตร

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Human Research Ethics)”

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • รู้ลึก รู้จริง … ในหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  • เตรียมพร้อม … วางแผนการวิจัยในมนุษย์ อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานสากล
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

          การวิจัยในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการทดสอบในมนุษย์ โดยในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องในมนุษย์นั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก่อนที่จะเริ่มต้นการวิจัย รวมทั้งปกป้องสวัสดิภาพ (welfare) สิทธิ (rights) และความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้เข้าร่วมวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจำเป็นของผู้วิจัย ตลอดจนดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรตระหนักและมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานวิจัย โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความปลอดภัย และจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานวิจัยเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสาธารณชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และคำแนะนำที่ได้ไปปรับใช้กับงานวิจัยของตนต่อไป

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  • เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  • เพื่อให้ทราบถึงถึงบทบาทหน้าที่ของนักวิจัย และการดำเนินการหลังได้รับการรับรอง

กล่าวเปิดงานโดย

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผศ.พชร สุขสุเมฆ
สาขากฎหมาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป
   ท่านละ 1,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่แสวงหากําไร
   ท่านละ 1,682.24 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

  1. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  3. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรม ต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่ต่ำกว่า 100%
จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากชมรมจริยธรรม
การวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) และ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อประสานงาน
ด้านรายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร

 

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
(The Office of Research Integrity, ORI)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 71843 (คุณรุจิกร)
          0 2564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-MAIL : ORI@nstda.or.th

ติดต่อประสานงาน
ด้านลงทะเบียน และวิธีการชำระเงิน

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)​
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

You cannot copy content of this page