Select Page

“จัดอบรมวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564”

การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์
เบื้องต้นตามมาตรฐาน
IEC 62304: 2006 + AMD1:2015
(The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015)

Key Highlights

 • เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Software Engineering Overview, IEC 62304 – Next Generation, Case Study
 • Workshop พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

 

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยในประเทศไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล ​

 

          การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้การผลิตได้มาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายและแข่งขันกับนานาประเทศได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

แพทย์ พยาบาล นักวิจัย ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์

หัวข้อ

IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Overview

  • ภาพรวมมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ IEC60601 Cl.14 and IEC 62304
  • Software Engineering Overview: Software Development Process, Software Project Management, Software Requirement Management, Software Analysis and Design, Software Implement, Software Quality Management, Software Configuration Management, Software Risk Management, Software Maintenance & Re-Engineering, Supporting Tools for Software Engineering
  • IEC 62304 – Next Generation
  • Case study

IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Workshop

  • Workshop 1: Software Requirement Specification and Software Safety Classification
  • Workshop 2: Software Risk Assessment

แพคเกจการอบรม


สามารถเลือกอบรมได้ตามความสนใจ (ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


Package 1: The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview
                 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท หากสมัคร 2 คนขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน ลด 10% เหลือ 3,150 บาท


Package 2: The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Workshop
                วันที่ 6 สิงหาคม 2564
               *คุณสมบัติผู้สมัคร ผ่านการอบรม หรือ มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์
เบื้องต้น ตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท หากสมัคร 2 คนขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน ลด 10% เหลือ 4,050 บาท


Package 3: The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview & Workshop
                วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท พิเศษลด 15% เหลือ 6,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*ผู้เข้าอบรมแพคเกจที่เป็น workshop ที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน ต้องมีบทบาท

  1. Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)*
  2. System analyst (ผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบ) *
  3. Developer (ผู้พัฒนา)
  4. Tester (ผู้ทดสอบ)
  5. Software Engineer/ Quality Assurance / บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ

หมายเหตุ *จำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมอบรมบทบาท ลำดับที่ 1 และ 2

วิทยากร

ดร.พนิตา เมนะเนตร

ดร.พนิตา เมนะเนตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมงาน

วันที่ฝึกอบรม

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.​

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400