Select Page

“ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน”

การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์
เบื้องต้นตามมาตรฐาน
IEC 62304: 2006 + AMD1:2015

(The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

 • เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Software Engineering Overview, IEC 62304 – Next Generation, Case Study
 • Workshop พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

 

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยในประเทศไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล ​

 

          การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้การผลิตได้มาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายและแข่งขันกับนานาประเทศได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

แพทย์ พยาบาล นักวิจัย ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์

หัวข้อ

IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Overview

  • ภาพรวมมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ IEC60601 Cl.14 and IEC 62304
  • Software Engineering Overview: Software Development Process, Software Project Management, Software Requirement Management, Software Analysis and Design, Software Implement, Software Quality Management, Software Configuration Management, Software Risk Management, Software Maintenance & Re-Engineering, Supporting Tools for Software Engineering
  • IEC 62304 – Next Generation
  • Case study

IEC60601 Cl.14 and IEC 62304: Workshop

  • Workshop 1: Software Requirement Specification and Software Safety Classification
  • Workshop 2: Software Risk Assessment

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

วันที่ฝึกอบรม

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.​

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลดทันที 15% เหลือเพียงท่านละ 2,550 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

วิทยากร

ดร.พนิตา เมนะเนตร

ดร.พนิตา เมนะเนตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมงาน

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81890 (คุณศุภกัญญา)
โทรศัทพ์มือถือ : 08 1817 2867 (คุณศุภกัญญา)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page