Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน-เล่นครบ ChatGPT Plus
เพื่อทำงานเก่งขึ้น 10 เท่า

(ChatGPT Plus Mastery: Achieving 10X Performance in Work)

Key Highlights

  • เรียนและฝึกการใช้งาน “ChatGPT Plus” ซึ่งเป็น Commercial version ที่ช่วยงานได้ดีที่สุด ซึ่งไม่มีการสอนกันโดยทั่วไป
  • เป็นหลักสูตรเดียวที่สอนการใช้งานครบทุกโหมด และ Update ล่าสุดจนถึงวันฝึกอบรม
  • เรียนรู้การปรับ Mindset ก่อนการใช้งาน รวมทั้งเข้าใจการทำงานและการสมัครใช้งานของ ChatGPT และ ChatGPT Plus
  • เรียนและฝึกการใช้งานกับแบบฝึกหัดที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจริงได้มากขึ้น
  • เข้าร่วมกลุ่ม Line เฉพาะรุ่น เพื่อถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับข่าวสารใหม่ๆ เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ทราบกันว่า การเกิดขึ้นและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ A.I.) มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจขัดขวาง (disrupt) การดำเนินการบางอย่างที่เป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ ดังนั้นการได้เรียนรู้การใช้งาน A.I. และฝึกใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น่าจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และยิ่งบุคคลใดสามารถเรียนรู้ A.I. ได้เร็ว ยิ่งสามารถนำประโยชน์จากการใช้ A.I. ไปใช้ประโยชน์ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก

 

          ปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ “ChatGPT” ของบริษัท OpenAI จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน Generative A.I. (คือ เทคโนโลยีที่ใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยสร้างข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการสร้างข้อมูลนั้นๆ) ขณะนี้ ChatGPT เป็นผู้นำและเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและมีการใช้งานมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย ChatGPT มีการใช้งานในลักษณะเหมือน Chatbot ที่มีรูปแบบคล้ายการสนทนา แบบเดียวกับแอปพลิเคชัน (Application) สื่อสารส่วนบุคคลที่นิยมในไทย เช่น Line แต่เนื่องจาก ChatGPT ไม่มีคู่มือในการใช้งานอย่างชัดเจน มีเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่า การใช้งาน ChatGPT คล้ายกับการใช้งาน Free Search Engine ที่เราคุ้นเคยและใช้ในการค้นหาข้อมูลกัน อย่าง Google search engine แต่ที่จริงแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งการใช้งานและการใช้ประโยชน์อย่างมีนัยยะสำคัญมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานเวอร์ชั่น “ChatGPT Plus” ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงมาก ทั้งในด้านการวิเคราะห์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการเสนอแนะข้อคิดเห็น ตลอดจนด้านการสร้างและออกแบบงานที่เกี่ยวกับภาพ

 

          หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจวิธีการคิดในการใช้งาน ตลอดจนฝึกการสร้างคำสั่ง (Prompt) สำหรับใช้งาน ChatGPT Plus ได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบันให้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มผลงานได้มากขึ้นหลายเท่า รวมถึงสามารถสร้าง skill ใหม่ในการทำงาน เช่น การคิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้ทันที

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อ Reskill ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวข้ามการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
  2. เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. และนำมาใช้ช่วยทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ
  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้การฝึกใช้ A.I. อย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยองค์กรที่สามารถนำมาใช้งานได้ก่อนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิจัย วิศวกร ป.ตรี โท เอก ทุกสาขา
 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการ upskill การทำงานและใช้งานกับ A.I.
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการทำงานหลากหลาย ต้องคิดและต้องการเป็นแนวหน้าในการใช้งาน A.I.
 • ผู้ที่ต้องทำงานโดยใช้ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ และการทำงานแบบเฉพาะทาง
 • เหมาะกับทุกองค์กรทั้ง รัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

 

หัวข้อบรรยาย

  • ประวัติ ความเป็นมา และการทำงานของ ChatGPT
  • ฝึกการใช้งานเมนูต่างๆ เบื้องต้น
   เช่น การเขียน Prompt (คำสั่ง) แนวทางการสร้าง Prompt ที่ดีในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้งานโหมดต่างๆ ของ ChatGPT และ ChatGPT Plus
  • กิจกรรมภาคปฏิบัติ และแบบฝึกหัดโดยใช้ ChatGPT ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ A.I. ตัวอื่นๆ
   เช่น ใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆ การเขียนอีเมล์ตอบโต้ การร่างข้อเสนอโครงการ ฯลฯ ตลอดจนการใช้งานด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การสร้าง Persona การวิเคราะห์ Feedback และแนวทางแก้ไข และการใช้งานด้าน data analysis การทำ Visualization การใช้งานด้านการประยุกต์สร้างภาพกับ Dall-E 3.0 เพื่อใช้งานแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้งาน Plugin ที่มีอยู่มากกว่า 1,000 รายการ เป็นต้น

วิทยากร

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์

  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative A.I.
   บริษัท เอไอ วิสดอม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  • อดีตผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 17,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

*** เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

หมายเหตุ

  1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  2. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, Workshop ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  5. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
  6. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

เงื่อนไขการอบรม

 • ผู้อบรม ต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาสำหรับทำกิจกรรม Workshop ของทุกวัน
 • เนื่องจากหลักสูตรอบรม จำเป็นต้องเปิดใช้บริการ ChatGPT Plus ซึ่งมีค่าบริการรายเดือน ราคา 20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบัญชี ดังนั้นผู้อบรมจำเป็นต้องมีบัตรเครดิต เพื่อใช้ชำระค่าบริการดังกล่าว (สามารถแจ้งยกเลิกใช้บริการได้ หากไม่ต้องการใช้ต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ผู้อบรมจะต้องทำการสมัครใช้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันอบรมในช่วง 1-5 วันเท่านั้น
 • ผู้อบรม สามารถนำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในการชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับการใช้งาน ChatGPT Plus เพื่อใช้ในการเรียนหลักสูตรนี้ (โดยมีระยะเวลาการใช้บริการดังกล่าวครอบคลุมวันอบรมทั้งหมด) พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชนของท่าน มาขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน (1 ท่าน ต่อ 1 บัญชี ต่อ 1 เดือน) ภายในวันแรกของการอบรม โดยชื่อที่ระบุในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของ ChatGPT จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น (หากเป็นคนละชื่อกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page